00224. ಕನ್ನಡ ಜಾಣನ ಪದಗಳು

00224. ಕನ್ನಡ ಜಾಣನ ಪದಗಳು
__________________________

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಜುಟ್ಟಿನ ಜಟಿಲ
ಕೂತು ಕಟ್ಟುವ ಪೀಠ ಮೋಟುದ್ದದ ಬಾಲ
ಯಾವ ಪಾಕದ ಗುಟ್ಟಿಗ್ಹಡೆದೊಡೆಯಿತೊ ಜಗದೊಗಟು ?
ಅದ ಮುರಿದು ಕಟ್ಟುವ ಬಗೆಯರಿತವ ಧನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಜಾಣ ||

ಉದ್ದಗಲಾಳಾವಿಸ್ತಾರವ್ಯೋಮ ಅಳೆದು ಹೇಳುವವರಾರ ?
ಹಿಡಿ ಬದುಕಗಲದಲದ ಬೆಸೆದನಾರೊ ಜಾಣ ನೇಕಾರ ?
ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲಳೆದ ಜಗವಾಮನ ದೇವನ? ಮನುಜನ?
ತೃಣಬಾಳಿಗದನ್ಹಿಗ್ಗಿಕುಗ್ಗಿಸಲರಿತವನವನೆ ಕನ್ನಡ ಜಾಣ ||

ಗಂಟು ಹಾಕಿದ ವಿಶ್ವಚಿತ್ತ, ಜನ ನೆಂಟಲಡಗಿತ್ತವನಾ ಬೆತ್ತ
ಲಂಗುಲಗಾಮಿರದೋಡಿದಾಶ್ವ ಮುಗ್ಗುರಿಸುತ್ತಾ ಸತತ
ಬಿದ್ದೆದ್ದಾಗಲೊಂದೊಂದ ಕಲಿಯೆ ಬಿಡದ ಹಮ್ಮೆ ಕೆಡುಕೆ
ಸೋತು ಕೆಟ್ಟೂ ಗೆಲುವಿನ್ಹಯವೇರಿ ಗೆಲುವವ ಕನ್ನಡ ಜಾಣ ||

ವ್ಯಾಮೋಹದೆ ಕೆಡಕಿಟ್ಟ ಮಾಯೆ, ಜಿಗುಟಿನ ಮೊತ್ತ
ಮಾಯೆಯಡುಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟವನವನೆ ಬಡಿಸಿದ ತುತ್ತ
ಉಂಡುಂಡವರೆಲ್ಲರವನಾಣತಿಯಂತಾಡಿ ನರಳಾಟ
ತೆತ್ತೆ ರುಚಿಯಡಿಗೆಯಾಸ್ವಾದಿಸಲರಿತವ ಕನ್ನಡ ಜಾಣ ||

ಭೋಗದುಪಯೋಗ ಧರಣಿ, ಧಾರಿಣಿ, ಹೊನ್ನಗಣಿ ತುಟ್ಟಿ
ಪ್ರಲೋಭಗಳೊಡಲೊಳಗಡೆ ಕಂಗಾಣದುಡಿದಾರದೆ ಕಟ್ಟಿ
ಮದ,ಮೋಹ,ಕಾಮನೆ ಲೋಭ ಬಿಡಲೊಲ್ಲದ ಪಂಥಕೆ
ಛಲದೆ ತನುಮನವೊಡ್ಡಿ ಗೆದೆಯಬಲ್ಲವನೆ ಕನ್ನಡ ಜಾಣ ||

ಗರಳವೆಣಿಸದೆ ಗರಳ, ಸರಳ ನಿರಾತಂಕ ನುಂಗಿದವ್ಯಕ್ತಾ
ಭೀತಿ ಹಿಡಿಸಿತೆ ಕೊರಳ, ತಡೆದಿಳಿಯದಂತೆ ಜಾರುತ್ತ
ಜಗನ್ಮಾತಾಪಿತರಲ್ಲವತೀತ, ಆತಂಕ ಶಂಕೆ ಮನುಜರಂತೆ
ಅಪರಿಮಿತರನೆ ಕಾಡಿದೆಡೆ ಪರಿಮಿತರಾವ ಲೆಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಜಾಣ ||

ಕೋಟಿ ತುಂಬಿದ ಬಯಲಲೆಲ್ಲೊ ಮೀಟಿ ಜೀವತಂತಿಯೆಳೆ
ಹುಲಸಾಗಿ ವಿಕಸಿತ ಏಕಾಣು ನೂರಾರು ಜೀವಜಾಲದಿಳೆ
ಯಾರಿಟ್ಟ ತತ್ತಿ ಪ್ರಥಮ ಜೀವಾಣು ? ಆ ಯಾರನ್ಹಡೆದವರಾರೊ ?
ಯಾವುದೀ ಶೋಧ ಕುತೂಹಲ, ಮೂಲದಾಮೂಲ ಕನ್ನಡ ಜಾಣ? ||

———————————————————————–
ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು, ಸಿಂಗಪುರ
———————————————————————–

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s