00635: ಕಗ್ಗಕೊಂದು ಹಗ್ಗ ಹೊಸೆದು – 02


00635: ಕಗ್ಗಕೊಂದು ಹಗ್ಗ ಹೊಸೆದು – 02
________________________

ಎರಡನೆ ಕಗ್ಗದ ನನ್ನ ಟಿಪ್ಪಣಿ ೦೫.ಏಪ್ರಿಲ್.೨೦೧೬ ರೀಡೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ . ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ರೀಡೂ ಕನ್ನಡ ಟೀಮ್ ! 

ಕಗ್ಗಕೊಂದು ಹಗ್ಗ ಹೊಸೆದು

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

00634: ಕಗ್ಗಕೊಂದು ಹಗ್ಗ ಹೊಸೆದು – 01


00634: ಕಗ್ಗಕೊಂದು ಹಗ್ಗ ಹೊಸೆದು – 01

ಮೊದಲನೇ ಕಗ್ಗದ ನನ್ನ ಟಿಪ್ಪಣಿ ೨೪. ಮಾರ್ಚ್. ೨೦೧೬ ರೀಡೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ . ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ರೀಡೂ ಕನ್ನಡ ಟೀಮ್ ! 

ಕಗ್ಗಕೊಂದು ಹಗ್ಗ ಹೊಸೆದು..

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು