00865. ಕಗ್ಗಕೊಂದು ಹಗ್ಗ ಹೊಸೆದು 21


00865. ಕಗ್ಗಕೊಂದು ಹಗ್ಗ ಹೊಸೆದು 21

ಕಗ್ಗಕೊಂದು ಹಗ್ಗ ಹೊಸೆದು… http://bit.ly/2bKMleI

(published in Readoo Kannada)

00864. ಕುಗ್ಗದಿರು ನೀ..


00864. ಕುಗ್ಗದಿರು ನೀ..
____________________


ಸೈನಾ
ನೀ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋವು..

ನೋವದು
ಹಾಳು ಎಲುಬಿನದಲ್ಲ
ಮುರಿದಾ ಹೊತ್ತಿನದು..

ಅಲ್ಲಿತ್ತು
ಪದಕವಾಗುವ ತವಕ
ಬಿಡದ ಕಾಲ್ತೊಡಕು..

ನಿರಾಶೆ
ಮೆಡಲ್ಲುಗಳ ಬರಕ್ಕೊಂದು
ಹನಿಯಾಗದ ಅಸಹಾಯಕತೆ..

ಆದರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ ?
ಈಗಲೂ ನಮ್ಮದದೆ ನಮನ
ನಿನ್ನ ಯತ್ನಕೆ ಅಭಿಮಾನ..

ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಪಾಳಿ
ಇಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರದು
ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರದು..!

ನಿನ್ನ ಶ್ರಮ ಅಮೂಲ್ಯ
ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಚೇತನ ಅದಮ್ಯ
ಕಾಯುವ ಮನಗಳಿಗದೆ ಮುಲಾಮು

ಕುಗ್ಗಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸದಿರು
ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದಲಿ ಬೀಗು
ಮರೆಯದಿರು ನಾಳೆ ನಿನದು..

ಈ ದೇಶದ ಜನರು
ಅರಿತಿಹರು ನಿನ್ನ ಒಳ ನೋವ
ನಿವಾರಿಸಿಕೊ ಬೇಗ ಹೊರಗಿನೀ ಬೇಗೆಯ..

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

👍💐Speedy recovery !👏👍👌🙏

(Picture from saina’s official website)