01057. ಬದುಕಾಯಣ (ಬದುಕಿನ ತಲೆಹರಟೆ..)


01057. ಬದುಕಾಯಣ (ಬದುಕಿನ ತಲೆಹರಟೆ..)
___________________________________
(ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ…😊😛)


ಬದುಕೆ ಬದುಕು ಬದುಕಾಗಿ
ಬದುಕಿ ಬದುಕಿಸು ಬದುಕಿಗಾಗಿ
ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಬದುಕು ಬದುಕೆ
ಬದುಕಿರದಿದ್ದರೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಬದುಕಲಿ..

ಬದುಕಿನಂತೆ ಬದುಕಬೇಕು ಬದುಕ
ಬದುಕಿದ್ದಂತೆ ಬದುಕಾಗಬೇಕು ಬದುಕು
ಬದುಕಲಿ ಬದುಕದೆ ಬದುಕೆಲ್ಲಿದೆ ?
ಬದುಕೆ ಬದುಕಾಗದಿರೆ ಬದುಕುವುದೆಂತು ?

ಬದುಕಿನಲಿ ಬದುಕುವುದು ಬದುಕೆ
ಬದುಕುಳಿಯುವುದು ಬದುಕಲಿ ಬದುಕೆ
ಬದುಕುಳಿಯದಿದ್ದರೇನು ಬದುಕು ಬದುಕದೆ ?
ಬದುಕೆ ಬದುಕುವುದು ಬದುಕಿನಂತೆ ಬದುಕಿ !

ಬದುಕಾಯ್ತು ಬದುಕಿ ಬದುಕೆಲ್ಲ
ಬದುಕಿಸುತ ಬದುಕಿದ್ದವರ ಬದುಕ
ಬದುಕಬಾರದೆ ಬದುಕುತಾ ಬದುಕ
ಬದುಕಿಸಲು ಬದುಕಿಲ್ಲದವರ ಬದುಕ !

ಬದುಕು ಬದುಕು ಬದುಕು ಬದುಕು
ಬದುಕೆಲ್ಲ ಬದುಕಾಯ್ತು ಬದುಕಲ್ಲೆ
ಬದುಕಬಾರದೆ ಬದುಕಿನಾಚೆ ಬದುಕಲಿ
ಬದುಕಂಚಲಿ ಬದುಕಾಗಿಸಲು ಬದುಕಾಚೆ !

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
೦೭.೦೧. ೨೦೧೭
(ಚಿತ್ರ : ಸ್ವಯಂಕೃತಾಪರಾಧ )

01056. ತುಂಡು – ರಸ್ತೆ – ಪಾತಾಳ – ತುಳಸಿ ಪೂಜ


01056. ತುಂಡು – ರಸ್ತೆ – ಪಾತಾಳ – ತುಳಸಿ ಪೂಜ

ವಯಸ್ಸ ಜೋಶು ಬಿಡದು, ಗುಂಡು ತುಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಯ್ರುಚಿ
ಪ್ರಾಯದ ಗುಂಗಲಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗೆ, ಅಯೋಮಯವೀ ಅಭಿರುಚಿ
ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಸೊ ವೇಗ, ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣುಗಳಾ ವಿಸ್ಮಯ
ಮದುವೆಗ್ಹುಡುಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರ, ತುಳಸಿಪೂಜೆ ಮಾಡೊ ಸತಿಯ !

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
07.01.2017
chouchoupadi