02039. ನಾಕುತಂತಿಯೊಂದು ಸಾಲು – ೬


02039. ನಾಕುತಂತಿಯೊಂದು ಸಾಲು – ೬
________________________________

(ನಾಕುತಂತಿ ಭಾಗ-೨)


ನಾಕುತಂತಿಯ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಮುಖ್ಯ ಸಂವೇದನೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಯ ಕುರಿತದ್ದು. ಎರಡು ‘ನಾನು’ಗಳು (ಪುರುಷ – ಪ್ರಕೃತಿ) , ‘ನಾನು-ನೀನು’ ಎನ್ನುವ ಸಮಷ್ಟಿ ಭಾವದತ್ತ ನಡೆಸುವ ಪಯಣದ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಿ ಕಥನ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆಯೆಂದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಏನನ್ನಾದರೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಹಾದುಹೋಗಬೇಕಾದ ಹಂತ, ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮಒಳನೋಟ ಇಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ. ಕವನದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹಿನ್ನಲೆ, ಉದ್ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಿದ್ದರೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧಿತವಾಗುವ ಬಗೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಒಳನೋಟ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಿಯೆಯ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕಾವ್ಯಸೃಷ್ಟಿಯಂತಹ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಳಸಿದಷ್ಟೇ ಸಹಜವಾಗಿ, ಜೀವಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲತಂತುವಾದ ಮಿಥುನದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಗೂ ಬಳಸಬಹುದೆನ್ನುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸೋಜಿಗ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮಿಡಿವ ಅವೇ ನಾಕುತಂತಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅದೇ ಸಾಂಕೇತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ಎರಡೂ ಮಜಲನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಒಂದು ಯತ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ…

ಐದನೇ ಸಾಲು : ಗೋವಿನ ಕೊಡುಗೆಯ ಹಡಗದ ಹುಡುಗಿ ಬೆಡಗಿಲೆ ಬಂದಳು ನಡು ನಡುಗಿ
________________________________________________________________

ಗೋವಿನ ಕೊಡುಗೆ = ಹಾಲು, ಹಾಲಿನಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಹಾಲಿನಂತೆ ಶುದ್ಧ ಮನಸು, ಹಾಲಿನ ಬಣ್ಣ ; ಕರು,ಶಿಶು)
ಗೋವಿನ ಕೊಡುಗೆಯ = ಗೋವಿನಂತದ್ದೇ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಲ್ಲ (= ಶಿಶುವಿನ ಜನನಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಲಾಲಿಸಿ, ಪಾಲಿಸಿ ಹಾಲೂಡಿಸಿ ಪೋಷಿಸುವ ಮಾತೃರೂಪಿ ಹೆಣ್ಣು)
ಹಡಗದ ಹುಡುಗಿ = ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಡಗಿನ ಗಾತ್ರ-ಗಂಭೀರ ಸ್ವಭಾವ-ಚಂಚಲತೆ-ಅಗಾಧತೆಗೆ ಹೋಲಿಸುವಿಕೆ.
ಬೆಡಗಿಲೆ ಬಂದಳು = ಬೆಡಗಿನಲೆ; ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಜ ಬೆಡಗು-ವೈಯ್ಯಾರ ತೋರುತ್ತ ಬರುವುದು.
ಬೆಡಗು = ಒಗಟಿನ ಸ್ವರೂಪ (ಒಗಟಿನಂತೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಹೆಣ್ಣು ಮನಸು).
ನಡು ನಡುಗಿ = ನಡುಗುವಿಕೆ; ಆತಂಕದ ಅನಾವರಣದೊಂದಿಗೆ, ಏನಾಗುವುದೋ ಎನ್ನುವ ಭೀತಿಯ ಜತೆಗೆ ಮುಂದೆಜ್ಜೆಯಿಡುವುದು; ನಡು (ಸೊಂಟ) ನಡುಗಿ ಎಂದಾಗ ಬಳುಕುವ ನಡುವಿನ ಜತೆ ಬರುವ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖವು ಹೌದು.
________________________________________________________________

ನನ್ನ ಟಿಪ್ಪಣಿ:

(ಗೋವಿನ ಕೊಡುಗೆಯ ಹಡಗದ ಹುಡುಗಿ ಬೆಡಗಿಲೆ ಬಂದಳು ನಡು ನಡುಗಿ)

ಗೋವಿನ ಕೊಡುಗೆಯ ಹಡಗದ ಹುಡುಗಿ :

ಗೋವೆನ್ನುವುದು ತಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಗೋವಿನ ಕೊಡುಗೆಯ ಎಂದಾಗ ಮಾತೆಯಿಂದ ಸೃಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಸ್ಪುರಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ತಾನೇ ಮುಂದಿನ ಸಂತಾನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು ? ಹಾಗೆಯೇ ಗೋವಿನ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದರೆ ಏನು ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ತಟ್ಟನೆ ಮನಸಿಗೆ ಬರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರ ‘ಹಾಲು’ ಎನ್ನುವುದು. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಹಾಲಿನಂತಹ ಬಣ್ಣದ, ಹಾಲಿನಂತಹ ಮನಸಿನ, ಹಾಲಿನಂತಹ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಪ್ರತೀಕದಂತಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಎನ್ನುವ ಭಾವ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಇದ್ದನ್ನೇ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬರುವ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸಿನ ಕಾವ್ಯಕನ್ನಿಕೆಗೂ ಸಮೀಕರಿಸಬಹುದು. ಕಾವ್ಯವಾಗುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶುದ್ಧಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಬರುವಾಗ ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡುವ ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಕೊಡುಗೆಯಂತೆ ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ ಬರುವುದು ಸಹಜವೇ ಸರಿ.

‘ಗೋವಿನ ಕೊಡುಗೆಯ ಹಡಗದ ಹುಡುಗಿ’ ಎಂದಾಗ ಕಾಮಧೇನುವಿನಂತಹ ಕೇಳಿದ್ದು ಕೊಡಬಲ್ಲ, ಹಡಗಿನಂತಹ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಹುಡುಗಿ ಎಂದರ್ಥೈಸುವುದು ಒಂದು ಬಗೆ (ಹಡಗು ಎಂದಾಗ ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರ, ಗಾತ್ರ, ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ; ಅಂತದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಮನಸತ್ತ್ವದ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ವರೂಪದ ಹೆಣ್ಣು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು). ‘ಹಡಗದ ಹುಡುಗಿ’ ಎಂದಾಗ ಹಡಗಿನಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹುಡುಗಿ ಎನ್ನಬಹುದು ; ಅಪಾರ ಜಲದ ಮೇಲೆ ತನ್ನೊಡಲಿನ ಭಾರಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮುಳುಗಿಹೋಗುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು, ಯಾವುದೋ ಅಸೀಮ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ, ಮುಳುಗದೆ ಸ್ಥಿಮಿತದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಹಡಗು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬು ಯೌವನದ ಸಂಕೇತವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಯೌವನ ಹೊತ್ತ ಹಾಲಿನಂತ ( ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸಿನ, ಮುಗ್ದ) ಹುಡುಗಿ, ತನ್ನ ವಯೋಸಹಜ ಬಿಂಕ, ಬಿನ್ನಾಣ, ಬೆಡಗನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾ , ವೈಯಾರದ ನಡು ಕುಣಿಸುತ್ತ, (ಹಡಗಿನ ಹಾಗೆ, ಮುಳುಗದೆ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತ) , ಕಂಪನದಿಂದ ನಡುಗುವ ನಡುವನು ಸಂಭಾಳಿಸಿಕೊಂಡು – ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿ ಸುಳಿದು ಬಂದಳು ಎನ್ನುವ ಭಾವ ಹೊರಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಸಾಲು ಪುರುಷವನ್ನರಸಿ ಹೊರಟ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಹಡಗು ಚಲಿಸುವುದು ಚಂಚಲವಾದ ಜಲರಾಶಿಯ ಮೇಲಾದ ಕಾರಣ, ನೀರಿನ ಏರಿಳಿತಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ತಾನೂ ತುಯ್ದಾಡುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಹಡಗಿಗೆ ಹೊಯ್ದಾಟವಿಲ್ಲದ ಭವ್ಯ ಸ್ಥಿರಾಕಾರವಿದ್ದರೂ ಅದು ತೇಲುವ ನೀರಿನ ಚಂಚಲ ಗುಣ ಅದಕ್ಕೂ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆ ಚಂಚಲತೆಯ ಜತೆಯಲ್ಲೇ ತೇಲಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದು ಹಡಗಿನ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ. ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹಡಗಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಅವಳ ಅಂತರಂಗ (ಮನಸು), ಹಡಗನ್ನು ತೇಲಿಸುವ ಜಲರಾಶಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಮನಸು ಶರಧಿಯಂತೆ ಚಂಚಲವಾದ ಕಾರಣ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಅವಳ ನಡೆನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರತೆ-ಶಂಕೆ-ನಂಬಿಕೆ-ಅಳುಕು-ಆತಂಕ-ಉಲ್ಲಾಸ-ಉತ್ಸಾಹ-ಖೇದ-ಆಮೋದ-ಶಕ್ತಿ-ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ತ್ರೀ ಭಾವಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪ – ಹಡಗಿನದು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅದರ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನೀಯ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಮಿಕವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಡಗಿಲೆ ಬಂದಳು ನಡು ನಡುಗಿ :

ಈ ಹುಡುಗಿ ಬರುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುತ್ತಾಳೆಯೇ ? ಮೊದಲೇ ಹೆಣ್ಣು – ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ತ್ರೀತನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬೆಡಗು, ಬಿನ್ನಾಣಗಳ ಸಮೇತ ತನ್ನ ಯೌವನದ ಬಳ್ಳಿಯಂತ ನಡುವನ್ನು ಬಳುಕಿಸಿಕೊಂಡೆ (ನಡುಗಿಸಿಕೊಂಡೆ) ಬರುತ್ತಾಳೆ; ಅಥವಾ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಯ್ಯಾರದ ನಡುನಡುವೆಯೂ ಮುಚ್ಚಿಡಲಾಗದ ಭೀತಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತ ಬರುತ್ತಾಳೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಗೋವಿನಂತಿದ್ದ ಸಾಧು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೂ ಕಾಮನೆಯ ಅಮಲೇರಿದಾಗ ಉಕ್ಕಿಬರುವ ಪ್ರೇರಣೆಯ ವ್ಯಕ್ತರೂಪ ಎಂದೂ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು.

ನಡುಗುವಿಕೆ ಎಂದಾಗ, ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುವುದೋ ಎನ್ನುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದೆಜ್ಜೆಯಿಡುವ ಭಾವ; ನಡು (ಸೊಂಟ) ನಡುಗಿ ಎಂದಾಗ, ಬಳುಕುವ ನಡುವಿನ ಜತೆ ಬರುವ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖವು ಹೌದು. ಬಳುಕುವ ನಡುವಿನೊಡನೆ ಯಾವುದೋ ಭೀತಿ, ಅನುಮಾನ, ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳಗೇ ನಡುಗುತ್ತ ಬರುವ ಚಿತ್ರಣ. ಸಖನ ಜೊತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಥಮ ಮಿಲನದ ಹೊತ್ತಲಿ ಇರುವ ಭಾವಗಳ ಸಮಾವೇಶ ಈ ಸಾಲು. ಕಾವ್ಯವೊಂದರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಕಾವ್ಯಕನ್ನಿಕೆ (ಸ್ಫೂರ್ತಿ) ಇದೇ ಸ್ತ್ರೀಸಹಜ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತ ಆವಾಹನೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ – ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುತ್ತ.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯೊಂದರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಆತಂಕಗಳೆಲ್ಲದರ ಸಂಗ್ರಹಿತ ಭಾವ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನೀಯ ಅಂಶ – ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನೆಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಣ; ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಲನಶೀಲ ಸ್ವರೂಪ; ಪುರುಷ ಜಡಚೇತನ. ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ಚಲನೆಯ ಅಂಶವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ – ಹೆಣ್ಣಿನ ಬರುವಿಕೆಯ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ.

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(ನಾಕುತಂತಿಗೆ ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆವಷ್ಟು ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಫ್ರೌಢಿಮೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ತೋಚಿದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇನೆ – ತಪ್ಪು ಸರಿಯ ಆಳದ ಚಿಂತನೆಗಿಳಿಯದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇರಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ವಿವರಣೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಓದಿ; ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ತಿದ್ದಿ)

(Picture : Wikipedia)

Advertisements

Published by

ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

ಜೀವನದ ಸುತ್ತಾಟ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೊ ದಾಟಿಸಿ, ಅರಿವಿನೆಲ್ಲೆ ಮೀರಿಸಿ ಅಲೆದಾಡಿಸತೊಡಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೂಲದ ಬೇರಿನ ತುಡಿತಗಳೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲಾ ತರದ ಸ್ವಗತಗಳಾಗಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿಸತೊಡಗಿದಾಗ, ಅದರ ಹೊರ ಹರಿವಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಹಠಾತ್ ದ್ವಾರವೆ - ಈ 'ಮನದಿಂಗಿತಗಳ ಸ್ವಗತ' ಬ್ಲಾಗ್. ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಕ್ಕುಲತೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಈ ಮನ ವೈಖರಿಯ ಪ್ರಕಟ ರೂಪ, 'ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು' ಎಂದು ಹಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗಲೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವರಿವರನ್ನು ತಟ್ಟಿ, ಕೈ ಕುಲುಕಿ ಸಲಾಮು ಹೊಡೆದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ. ಬಾಲಿಶವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ತುಡಿತ, ಸ್ವಗತಗಳು ತುಸು ಶಿಸ್ತಿನ ದಿರುಸುಟ್ಟು ಠಾಕುಠೀಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ನಡಿಗೆಯುದ್ದಕ್ಕು ಕಲಿಕೆಯ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುತ್ತ ಸಾಗಿವೆ. ಇದು 'ನನ್ನ ಮೈದಾನ, ನನ್ನ ಕುದುರೆ' ಎನ್ನುವ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೊ ಏನೊ - ಬರೆಯಬೇಕೆನಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟು ನಿರಾಳವಾಗುವ ಪರಿ, ಇನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಲೆ ಇದೆ, ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಗಗಳೊಡನೆ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಪದ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರಲು ಬಹುಶ ಈ ಬ್ಲಾಗಿತ್ತ ಧೈರ್ಯವೆ ಕಾರಣವೇನೊ.. ಕೊನೆಯವರೆಗು ಜತೆಗುಳಿಯುವುದೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಏನೊ.. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಣಿಕಿದರೆ - ಒಪ್ಪುಗಳ ಬಗೆ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೆ, ತಪ್ಪೇನಾದರು ಕಂಡರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸುಳಿವಿತ್ತು ಹೋಗಿ, ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಕಲಿತು ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾದೀತು, ಈ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯ ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆಯಲಿ 😊 ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, - ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s