02062.ತಣ್ಣುಗ್ ಪದ ಬರ್ಕೊ


02062.ತಣ್ಣುಗ್ ಪದ ಬರ್ಕೊ
____________________
(ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಗಾನಾ.. 😊)


ತಣ್ಣುಗ್ ಪದ ಬರ್ಕೊ ಮಗಾ
ತಣ್ಣುಗ್ ಪದ ಬರ್ಕೊ
ಬಿದ್ದಿದ್ದೆದ್ದಿದ್ದು ನಡೆದಿದ್ದೋಡಿದ್ದು
ಕುಣಿದಿದ್ದು ಕೂತಾಡಿದ್ದೂ
ಮುನಿದಿದ್ದು ಮಾತಾಡಿದ್ದು
ಎಲ್ಲಾ ಅಷ್ಟಷ್ಟ್ ಬರ್ಕೊ

ಏನೇನೋ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಹುಡ್ಗಾಟ
ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಹೊಡ್ದಾಟ
ವಯ್ಸಿನ್ ಐಕಳ ಹಾಡು
ಹುಡ್ಗೀರ ಬೆನ್ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪಾಡು
ಅಳ್ತಿದ್ವೊ ನಗ್ತಿದ್ವೋ ಅವ್ಮಾನದ್ ತುರ್ಕೆ
ತಣ್ಣಗ್ ಬರ್ಕೊ ಮಗ್ನೆ ತಣ್ಣಗ್ಪದ ಬರ್ಕೊ

ಯಾವಳ್ನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನಸಲ್ಲಿ
ಯಾವನ್ನೊ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ
ಪಾಲಿಗ್ ಬಂದಿದ್ ಪಂಚಾಮೃತ ತಿಳ್ಕೊ
ಮೇಲ್ನಗ್ನಗ್ತಾನೇ ಒಳೊಳಗೆ ಉರ್ಕೋ
ಮುಖ್ವಾಡ ಹಾಕೊಂಡೆ ಬದ್ಕೋದ ಕಲ್ತ್ಕೋ
ಬರ್ಯೋದ್ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ್ದಂಗೆ ಬರ್ಕೊ

ಬದ್ಕೋದೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಯೋದೇ ಬೇರೆ
ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ ಮರ್ವಾದೆ ಕಳ್ದ್ಹೋದ್ರೆ
ಗುಟ್ಗುಟ್ನಾಗೇ ಇಟ್ಕೋ ಬೆಟ್ ಮಡ್ಚೋಕೆ ಬಿಡ್ದೆ
ಬೀಳ್ಬೇಡ ಸಂತೆಲಿ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ್ ದೂರ್ವಾಗೆ ಸದ್ದೇ
ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇಮ ಇರ್ಲಪ್ಪಾ ಸ್ವಲ್ಪ್ ಡ್ರಾಮಾ
ತಣ್ಣಗಾಗೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಬರ್ದಿಟ್ಬುಡು ಆರಾಮ !

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
೦೮.೦೬.೨೦೧೭

Advertisements