02144. ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು ೧೧: ಮಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಲ್ಲ


02144. ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು ೧೧: ಮಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಲ್ಲ
_____________________________________________


ಮಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಲ್ಲ | ಹಗೆಯವರಗೆಣೆ ಸಲ್ಲ |
ಜಗಳಾಡುವಳ ನೆರೆ ಹೊಲ್ಲ ಮೂಗಿಂಗೆ |
ನೆಗಡಿಯೇ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಹೊಲ್ಲ : ಕೂಡದು, ಸಲ್ಲದು, ಸುಖವಲ್ಲದ್ದು, ಬೇಡದ್ದು, ದೂರವಿರಿಸಬೇಕಾದ್ದು
ಗೆಣೆ : ಗೆಳೆತನ, ಸ್ನೇಹ

ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ‘ಬೇಡ’ಗಳನ್ನು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿಗದವು. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ವಾಸಿ ಎನ್ನುವುದು ಇದರ ಸಾರಾಂಶ.

ಮಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಲ್ಲ |
_________________

ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರೂ ಪದಗಳ ಭಾವಾರ್ಥ ತುಸು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಸೋದರಿಕೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು (ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು) ತಂದುಕೊಂಡು ನಂಟು ಬೆಳೆಸುವುದು ಸಾಧಾರಣ ಪದ್ಧತಿ (ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನು ಮಗನಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಮಗನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದು). ಈ ಮೂರು ಪದಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರುವಿದು ಈ ನಂಟನ್ನು ಕುರಿತೇ ಎಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ.

ಈಗಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ನಂಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಅದು ಅವರ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಗಳನ್ನು ಅನುವಂಶೀಯಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಆ ಕಾಲದ ಜನ ಬಹುಶಃ ಅನುಭವದಿಂದಲೇ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರೇನೋ ಏನೋ – ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಸಹ ಮಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಜತೆಯ ನಂಟು ಕೂಡದು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಈ ಸಾಲಲ್ಲಿ.

ಈ ಮೂರು ಪದಗಳ ಮೊದಲ ಸಾಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕ ಸಾಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಸುಲಭ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ದಕ್ಕುವಂತಹವು.

…ಹಗೆಯವರ ಗೆಣೆ ಸಲ್ಲ |
_________________

ಒಳಗೊಳಗೇ ಹಗೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತ ಹಿತಶತೃಗಳಾಗಿರುವವರ ಜತೆ ಗೆಳೆತನ, ಸ್ನೇಹದಿಂದಿದ್ದರೇನು ಲಾಭ? ಅದು ಎಂದಿದ್ದರು ನಮಗೆ ಎರವಾಗುವಂತದ್ದೇ. ಅಂತಹ ಗೆಳೆತನ, ಸ್ನೇಹ ಬೇಡವೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ವಜ್ಞ.

ಜಗಳಾಡುವಳ ನೆರೆ ಹೊಲ್ಲ
__________________

ನೆಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂದರೆ ಬರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ,ಶಾಂತಿಯಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲ್ಲೂ ಅದು ಪಸರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನೆರೆಹೊರೆಯಿರುವುದು ಬಲುಮುಖ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೆರೆಯವಳು ಜಗಳಗಂಟಿಯೇನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ಜೀವನವೇ ಬೇಸರವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಗಳಗಂಟಿಯಿರುವ ನೆರೆಯನ್ನೂ ಬೇಡವೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ಸರ್ವಜ್ಞ

ಮೂಗಿಂಗೆ | ನೆಗಡಿಯೇ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
___________________________

ವಚನದಲ್ಲಿನ ಈ ಭಾಗ ಒಂದೆಡೆ ವಿನೋದದ ಲೇಪ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭರಿಸಲೇ ಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಗಿರುವ ತನಕ ನೆಗಡಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಾ ಎನ್ನುವ ಆಡುಮಾತೆ ಇದೆ. ಅದು ಬಂದಾಗ ಕಾಡುವ ಬಗೆ ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಾ. ಸರ್ವಜ್ಞನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದು ಕಾಡುವ ಪೀಡೆಯೇ ಆಗಿತ್ತೆನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಗಿಗೆ ನೆಗಡಿ ತರವಲ್ಲ, ಮೂಗಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಬರಬಾರದು ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಆಶಿಸುತ್ತಲೇ ಮೂಗು ನೆಗಡಿಯ ನಡುವಿನ ಎಣ್ಣೆ-ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನಿಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ.

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
೦೫.೦೮.೨೦೧೭

(ಈ ವಚನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತೋಚಿದಂತೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ತಪ್ಪಿದರೆ ತಿದ್ದಿ ಎಂದು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ)
(Picture source: Wikipedia )

Advertisements

Published by

ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

ಜೀವನದ ಸುತ್ತಾಟ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೊ ದಾಟಿಸಿ, ಅರಿವಿನೆಲ್ಲೆ ಮೀರಿಸಿ ಅಲೆದಾಡಿಸತೊಡಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೂಲದ ಬೇರಿನ ತುಡಿತಗಳೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲಾ ತರದ ಸ್ವಗತಗಳಾಗಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿಸತೊಡಗಿದಾಗ, ಅದರ ಹೊರ ಹರಿವಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಹಠಾತ್ ದ್ವಾರವೆ - ಈ 'ಮನದಿಂಗಿತಗಳ ಸ್ವಗತ' ಬ್ಲಾಗ್. ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಕ್ಕುಲತೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಈ ಮನ ವೈಖರಿಯ ಪ್ರಕಟ ರೂಪ, 'ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು' ಎಂದು ಹಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗಲೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವರಿವರನ್ನು ತಟ್ಟಿ, ಕೈ ಕುಲುಕಿ ಸಲಾಮು ಹೊಡೆದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ. ಬಾಲಿಶವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ತುಡಿತ, ಸ್ವಗತಗಳು ತುಸು ಶಿಸ್ತಿನ ದಿರುಸುಟ್ಟು ಠಾಕುಠೀಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ನಡಿಗೆಯುದ್ದಕ್ಕು ಕಲಿಕೆಯ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುತ್ತ ಸಾಗಿವೆ. ಇದು 'ನನ್ನ ಮೈದಾನ, ನನ್ನ ಕುದುರೆ' ಎನ್ನುವ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೊ ಏನೊ - ಬರೆಯಬೇಕೆನಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟು ನಿರಾಳವಾಗುವ ಪರಿ, ಇನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಲೆ ಇದೆ, ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಗಗಳೊಡನೆ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಪದ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರಲು ಬಹುಶ ಈ ಬ್ಲಾಗಿತ್ತ ಧೈರ್ಯವೆ ಕಾರಣವೇನೊ.. ಕೊನೆಯವರೆಗು ಜತೆಗುಳಿಯುವುದೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಏನೊ.. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಣಿಕಿದರೆ - ಒಪ್ಪುಗಳ ಬಗೆ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೆ, ತಪ್ಪೇನಾದರು ಕಂಡರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸುಳಿವಿತ್ತು ಹೋಗಿ, ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಕಲಿತು ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾದೀತು, ಈ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯ ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆಯಲಿ 😊 ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, - ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s