01598. ಶಿವಸ್ತುತಿ


01598. ಶಿವಸ್ತುತಿ

_______________________________

(ಶ್ಲೋಕ, ಮಂತ್ರದ ಪರಿಣಿತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರು ಆ ಧಾಟಿಯಲ್ಲೊಂದು ಶಿವಸ್ತುತಿಯ ಯತ್ನ – ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸಲುವಾಗಿ. ಎಲ್ಲರಿಗು ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು🙏💐👍😊)

ಶಿವಸ್ತುತಿ

_______________________________

ಸರ್ವಂ ಶಿವೋಹಂ, ಸಕಲಂ ಶಿವಾಲಯಂ

ಸಾರಂ ಶಿವಾ ರೂಪಂ, ಸಾನಿಧ್ಯ ಮಧುರಂ

ಸಗುಣಂ ಲಿಂಗಾಕಾರಂ, ನಿರ್ಗುಣಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಂ

ಸಾಕಾರಂ ಅದ್ಬುತಂ, ಗುರು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಂ ||

ಧ್ಯಾನಂ ಹಿಮೋತ್ಕರ್ಷ, ಪರ್ವತಂ ಕೈಲಾಸಂ

ತಪಂ ನಿತ್ಯ ಸಾಂಗತ್ಯ, ಸತ್ಯ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ

ನೇತ್ರಂ ಅರೆನಿಮೀಲಿತಂ, ಯೋಗಿಶ್ವರ ತಲ್ಲೀನಂ

ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಪ್ರಶಾಂತಂ, ಕ್ರೋಧಾವೇಶ ಪ್ರಳಯಂ ||

ಭಜಿತಂ ಸರ್ವಲೋಕಂ, ನಿಜಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನಂ

ನಿವಸಿತಂ ಭಕ್ತ ಹೃದಯಂ, ಆತ್ಮೈಕ್ಯಂ ಸರಾಗಂ

ವರದಾತಂ ಪ್ರಸನ್ನಚಿತ್ತಂ, ವಿಧಾತಂ ಸ್ವಯಂಭು

ತ್ರಿಶೂಲಂ ದುಷ್ಟ ದಮನಂ, ಶಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಣಂ ಶಂಭು ||

ಧಾರಣಂ ತಾಂಡವರೂಪಂ, ಲಯೋನ್ಮಾದ ನಾಟ್ಯಂ

ಅಲ್ಲೋಲಂ ಕಲ್ಲೋಲಂ, ವಿನಾಶೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕಂಪನಂ

ಪ್ರಶಾಂತಂ ಶಿವೆ ನೃತ್ಯಂ, ಪರವಶಂ ಶಿವ ಶಾಂತಾಕಾರಂ

ಪ್ರಕಟಂ ಮನೋಲ್ಲಾಸಂ, ಜಗನ್ಮಾತಾಪಿತಂ ಸಮಯಂ ||

ಹರಹರ ಮಹಾದೇವಂ, ಶಿವಶಿವ ತ್ರಿಲೋಕಂ ಘೋಷಂ

ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಂ, ಅನುರಣಿತಂ ಓಂಕಾರಂ

ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಂ, ಶಬ್ಧಬ್ರಹ್ಮಂ ಉದ್ಘೋಷಂ

ಕರುಣಂ ನೈಜ ಶಿವರೂಪಂ, ಶಂಕರಂ ಪದ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೪.೦೨.೨೦೧೮

(Nagesha Mn)

(Picture source internet / social media)

01597. ಶಿವರಾತ್ರಿ..


01597. ಶಿವರಾತ್ರಿ..

_________________

ಮಂಗಳಕರ ಶಿವರಾತ್ರಿ

ಮಂಗಳವಾರ ಧರಿತ್ರಿ

ಉಡಲಿಹಳಂತೆ ಶಿವನ

ಧ್ಯಾನದುಡುಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ || ೦೧ ||

ಲಿಂಗಕೊಪ್ಪಿಸುತ ಪೂಜೆ

ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಹೂವಿನ ಸಜ್ಜೆ

ಪಟ್ಟೆ ವಿಭೂತಿ ಗಂಧಾಕ್ಷತೆ

ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಜತೆಜತೆ || ೦೨ ||

ಅಭಿಷೇಕದ ಮೋಹಾವೇಶ

ಜಲ ನಾರಿಕೇಳ ಸಮಾವೇಷ

ಮಧು ಕ್ಷೀರ ಬೆಣ್ಣೆ ಮೊಸರು

ಸೇವೆಗಳಿಗೆಷ್ಟೊಂದು ಹೆಸರು! || ೦೩ ||

ಮಾಡುತಲುಪವಾಸ ದಿನದೆ

ಜಾಗರಣೆ ಪೂಜೆ ಇರುಳಿನದೆ

ನಿದಿರಿಸಬಿಡದೆ ಸ್ಮರಿಸೆ ತೇಜ

ಮರುದಿನ ಪಾರಾಯಣೆ ಭೋಜ || ೦೪ ||

ಶಿವಕಥೆ ಹರಸಾಹಸ ಮೂರ್ತ

ನೆನೆದೆಲ್ಲಾ ತರ ಕಥನದಾಮೃತ

ಕಳೆಯುವರೆಲ್ಲ ಪಾಪದ ಮೂಟೆ

ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಗದೆ ತಾನೆ ಜಾಗಟೆ ! || ೦೫ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Nagesha Mn)

(Picture source : Internet / social media)

01596. ಶಿವನಾಗಮನ


01596. ಶಿವನಾಗಮನ

___________________

ಚಳಿಗಾಲವು ಶಿವಶಿವವೆನ್ನೆ

ಮತ್ತಾಗಮನ ಶಿವಮೇನೆ

ಭೂಲೋಕಕೆ ಭಕ್ತಿ ಸಮಯ

ಮನೆ ಮನವೆ ಕೈಲಾಸಮಯ ||

ಶರಣರಿಗಂತೂ ಖಾತ್ರಿ

ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವು ಶಿವರಾತ್ರಿ

ಮಾಸಕೊಂದು ಘನಭಕ್ತಗೆ

ವರ್ಷಕೊಂದು ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆ ||

ಲಿಂಗರೂಪಲಿ ಮಹದೇವ

ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಭಾವ

ಬೇಡನೊ ಜಾಡನೊ ಬಲಿಜನೊ

ಕೈ ಮುಗಿದವೆಲ್ಲಗು ಒಲಿದಾನೊ ||

ಅಂತರಂಗದಲವನಾ ವಾಸ

ಶುದ್ಧಿಸಲದಕೆ ಮಾಡುಪವಾಸ

ತೂಗೆ ಪಾಪಪುಣ್ಯ ಸ್ತುತಿ ಭಜನೆ

ಮೆಚ್ಚಿಸಲವನ ಇರುಳೆಲ್ಲ ಸಮನೆ ||

ಎಚ್ಚರ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿ ಜಾಗರಣೆ

ಮಲ ಕಶ್ಮಲ ತನುವಿನ ಬೇನೆ

ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗಾಗುತ ಅಡಿಪಾಯ

ಶಿವನನೊಲಿಸುವ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಉಪಾಯ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Nagesha Mn)

(Picture source : Internet / social media)