01691. ಕೋಕಿಲ ಗಾನ


01691. ಕೋಕಿಲ ಗಾನ

______________________

ಕುಹು ಕುಹು ಕುಹು ಕೋಕಿಲ

ತೆರೆ ನಿನ್ನ ಎದೆಯ ಬಾಗಿಲ

ನನ್ನ ಮನವಿತ್ತಲ್ಲ ಚಂಚಲ

ನಿನ್ನ ದನಿಗಾಯಿತೆ ಮೃದುಲ ||

ಯಾವ ಮರದ ಚಿಗುರಲಿ

ದನಿಯಾಗದೇನೊ ಇಂಪಲಿ

ಯಾವ ಕವಿಯ ಕವನವದೆ ?

ನೀನೋದುತೆ ಹಾಡಾಗಿದೆ ! ||

ಏನಿದೇನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ

ಘಳಿಗೆ ಘಳಿಗೆ ಮತ್ತೇರಿತೆ ?

ಎಡಬಿಡದೆಲೆ ಕಾಡುವ ಸ್ವರ

ಕೊರಳಲಿಹರೆ ಸುರ, ಕಿನ್ನರ ? ||

ನಿಶ್ಯಬ್ಧವಿದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ

ಬೆರಳಿಟ್ಟಿದೆ ಮೌನ ಸೂಕ್ತ

ತೊಡಕಾಗೆ ನಿಂತೀತೊ ಗಾನ

ಅಲುಗಾಡದ ಮರದೆಲೆ ಜಾಣ ||

ನೀನೆಬ್ಬಿಸಿದ ಭಾವದ ಭೃಂಗ

ಏನೇನೊ ವೀಣೆ ಮೀಟಿ ತರಂಗ

ಒಳಗೇನೇನೊ ಅನುಭೂತಿ ಪದರ

ಮನಸಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹಾಡಿನದೆ ಸಡಗರ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೭.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source: Wikipedia)