01695. ‘ಅವನಿ’ಗವನೆ..


01695. ‘ಅವನಿ’ಗವನೆ..

_______________________

ಅವನಿಗವನೆ ಒಡೆಯ

‘ಅವನಿ’ಗವನೆ ಒಡೆಯ

ಅವನಿಗವನೆ ‘ಅವನಿ’ಯಾದರೆ

ಅವನೆ ಅವನಾಗಿ ಯುಗೆಯುಗೇ ಸಂಭವ ||

ಅವನಿಗವನೆ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರ

‘ಅವನಿ‘ಗವನೆ ಆಡೋ ಪಾತ್ರ

ಅವನನರಿತರೆ ಅವನೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ

‘ಅವನಿ’ಗಾಗುತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮರ್ಮ ||

ಅವನಿಗವನೆ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ

‘ಅವನಿ’ಗವನೆ ನಡೆಸೊ ಪರಮ

ಅವನಾಗದೆ ಕೊರಮ ಪಾಲಿಸೆ ನ್ಯಾಯ

‘ಅವನಿ’ಗದೆ ತಾನೆ ಮುಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷ ಕೈವಲ್ಯ ||

ಅವನಿಗವನೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಬಂಧ

‘ಅವನಿ’ಗವನ ಜತೆಗದೇ ಅನುಬಂಧ

ಅವನಾಗದೆ ಪದ ಪದವಿ ದುರಹಂಕಾರಿ

‘ಅವನಿಗದೆ’ ಭೂಷಣ ತಿಲಕಪ್ರಾಯ ಕುಸುರಿ ||

ಅವನಿಗವನೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ

‘ಅವನಿ’ಗವನೆ ಅದ ಸಾರುವ ಭೂತಾತ್ಮ

ಅವನಾಗದಿರೆ ದ್ರೋಣ, ಐಹಿಕ ಲೌಕಿಕ ತಲ್ಲೀನ

‘ಅವನಿ’ಗದೆ ಅಳಲು ಪಂಚಭೂತ ಲೀನಕೆ ಮುನ್ನ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೯.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source: internet / social media)