01699. ಹೊತ್ತಗೆ…


01699. ಹೊತ್ತಗೆ…

_________________________

ಪುಸ್ತಕ ಸೇರಿದರೆ ಮಸ್ತಕ

ಬದುಕಾಗುವುದು ಸಾರ್ಥಕ

ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಾಯ

ಅನುಭವದ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ||

ಹೊತ್ತಗೆ ಹೊರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ

ಹೊರದಿರೆ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಮುತ್ತಿಗೆ

ಭಾರ ಹೊರುವ ಪ್ರಾಯದೆ ಎತ್ತು

ಹೊತ್ತರೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ನಾಯು ಬಾಳ್ವೆ ಗತ್ತು ||

ಗ್ರಂಥಗಳೋದಿ ಆಗರೆ ಸಂತ

ಕಲಿಕೆ ಸಾಗರ ಸಮವೆ ಅನಂತ

ಅಹಮಿಕೆಗೆಡೆಮಾಡದೆ ಕಲಿತಾಡು

ಹನಿ ವಿನಯದಿ ಕೂಡಿಡೆ ಜೇನುಗೂಡು! ||

ಚಂದದ ಹೊದಿಕೆ ಇರೆ ಸಾಕೆ?

ತಥ್ಯ ಸತ್ವ ವಿಷಯ ಒಳಗಿರಬೇಕೆ

ಗ್ರಹಿಸಿರೆ ಸಾಲಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಸತ್ಯ

ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಾಗುವುದು ಸಾಹಿತ್ಯ ||

ತಾಳೆಗರಿಯಲಡಗಿದೆ ಮರುಳೆ

ಜೀವನ ಅನುಭವವೂ ಪುಸ್ತಕಗಳೆನೋಡಿ ಕಲಿ ಮಾಡಿ ತಿಳಿ ಜತೆಯಾಗೆ

ಓದರಿತದ್ದೆಲ್ಲ ಸಫಲ ಕರವಾಳದ ಹಾಗೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೩.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source: internet / social media)

01698. ಸ್ಮೃತಿ-ವಿಸ್ಮಯ -ವಿಸ್ಮೃತಿ


01698. ಸ್ಮೃತಿ-ವಿಸ್ಮಯ -ವಿಸ್ಮೃತಿ

__________________________________

ಸ್ಮೃತಿ-ವಿಸ್ಮಯ -ವಿಸ್ಮೃತಿ

__________________________________

ವಿಸ್ಮಯ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಸ್ಮೃತಿಯಾಟ ಸದಾ ಸಂಗಾತಿ

ಒಗರು ಮಧುರ ಒರಟು ನವಿರು ಸಮ್ಮಿಳಿತ ಛಾತಿ

ಕಾಡಲೇನೊ ಪುಳಕ, ಕವಿಯಲೇನೊ ಮುಸುಕು

ಪಲುಕು ಮೆಲುಕು ಆಹ್ಲಾದ, ಕಂಬನಿ ಕುಯಿಲೆ ಸಿಕ್ಕು ||

ಜಾಗೃತ ಮನಸೇನೊ ಆಟ, ಹುನ್ನಾರ ಪರವಶ

ಜಮೆಯಾಗುತ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ, ನವೀನ ಸ್ಮೃತಿ ಕೋಶ

ವರ್ತಮಾನ ಭೂತವಾಗಿ, ಭವಿತದತ್ತ ಮುನ್ನೋಟ

ಋತುಮಾನ ಸರಕಂತೆ ಸ್ಮೃತಿ, ವಿಹ್ವಲಾಗ್ನಿ ಚಿತ್ತ ||

ಯಾರಿಲ್ಲ? ಯಾರೆಲ್ಲ? ಯಾರಾರೊ ಅತಿಥಿಗಳು

ಬಂದು ಹೋದವರೆಲ್ಲ, ಇತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಹನೀಯರು

ಅದ್ಭುತ ಸಂಚಯ ಅನಂತ, ಜೀವಕೋಶದ ಚೀಲ

ಭಾವಕೋಶಕೆ ಲಗ್ಗೆ, ಅಂತಃಕರಣ ಜಗ್ಗಿ ಮಾರ್ಜಾಲ ||

ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಂಚಲೆ, ಬಿಟ್ಟರೂ ಬಿಡದ ಮಾಯೆ

ಜಡ ಪುರುಷ ಪರುಷ, ಸಮ್ಮೋಹಕ ಸಿಹಿನೆನಪ ಛಾಯೆ

ಕರಾಳ ನೆನಪೆ ಕಠೋರ, ಬದಿಗಿಡು ಬೇಡೆನ್ನಲುಂಟೇನು ?

ಹರಿದಾಡಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ತಂಗಾಳಿಯಂತೆ, ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲುಂಟೇನು ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೪.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source : Internet / social media)