01715. ನೀಲಾಂಬರಿ


01715. ನೀಲಾಂಬರಿ

________________________

ನೀಲಾಂಬರಿ ಕಾದಂಬರಿ

ಅಂಬರ ಚುಂಬನ ದಾರಿ

ಅಗೋಚರ ಅಗಮ್ಯ ಕೊನೆ

ತುದಿ ಮೊದಲಿಲ್ಲದ ಗೊನೆ ||

ದಿಗ್ದಿಗಂತ ವಿಲಾಸ ಲಾಸ್ಯ

ನೀಲಮೂಲ ಅದೃಶ್ಯ ಭಾಷ್ಯ

ಮುಟ್ಟಲೆಲ್ಲ ವರ್ಣಹೀನ ಪಸೆ

ಬಂತೆಂತೊ ನೀಲಾವೃತ ದೆಸೆ ||

ಪದಕ ಉದಕ ವಿಸ್ತಾರ ಜಗ

ಚೆಂಡಾಟಿಕೆ ಕುಣಿಕೆ ಸೋಜಿಗ

ವ್ಯೂಹಾದ್ಭುತ ಬೃಹತ್ಸಮೂಹ

ತೇಲಲೆಂತೊ ಅತಿ ತಾರಾಗ್ರಹ ||

ಇರುಳ ಕರಾಳ ನಿಷಾರಾಣಿ

ತೇಪೆ ಹಚ್ಚಿದಂತೆ ಬಾನಗಣಿ

ನಿದಿರೆ ಹೊತ್ತು ನೀಲಾಂಬರಿಗೆ

ಕರಿಮುಸುಕಲು ಜಗಮಗ ನಗೆ ||

ಸಾದೃಶ್ಯದಲಿಹಳೆ ನೀಲಾಂಬರಿ

ಸ್ಪರ್ಷಾಸ್ಪರ್ಷ ಸಹಿ ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ

ನೈಜದಲವಳುಡುಗೆ ದಿಗಂಬರಿ

ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕವಳೆ ಅವರಣ ಕುಸುರಿ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೫.೦೫.೨೦೧೮