01446. ಏಕೋ ಏನೊ


01446.ಏಕೋ ಏನೊ
______________________


ಏಕೋ ಏನೊ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರಕೃತಿ
ವಿಕೃತಿಯಲ್ಲ ಜಾಗೃತ ಮನ
ಸಾರವದೇನೊ ಅವಸರವಸರ
ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಒಳಗಿನದೇನೊ ಅತಂತ್ರ ! ||

ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಕುತಂತ್ರ ಕುಚೇಷ್ಟೆ
ಯಾವುದಲ್ಲದ ಶೋಧ ಸಮಷ್ಟಿ
ಹುಟ್ಟ ಮೂಲ ಸಾವಿನ ಪಾತಾಳ
ನಟ್ಟ ನಡುವಿನ ಬದುಕೆಂಬ ಕಾಷ್ಠಾ ||

ಯಾರೊ ನುಡಿದರು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೃಷ್ಟಿ
ದೃಷ್ಟಿಯಲದೇನೊ ಮಲಿನ ಸಂಗತಿ
ಭಾವದಾದರ ಸಮಭೋಗ ಸದರ
ಆಳದಲ್ಲಿಹುದೆ ಹುಡುಕಾಟಕೆ ತೆರೆ ? ||

ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮನ್ವಯ
ಒಬ್ಬನಲ್ಲ ಮೂವ್ವರಾಗಿ ಸಂಶಯ
ಯಾರನರಿವೆ? ಯಾರಾಗಿ ಅರಿವೆ?
ಯಾರರಿವೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿವನ್ನೆ ಕಾಣುವೆ ? ||

ಕಿತ್ತೊಗೆದು ಮುಸುಕ ಬತ್ತಲೆ ಸರಸ
ಮಾಡಬಲ್ಲವನಿಗದೆ ನೈಜ ಪಂಥ
ತಣಿಸದ ಮೋಹ ಗೆದ್ದಾಗ ಕುತೂಹಲ
ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಿಕ್ಕೀತು ಅಲೆದಾಟಕೆ ಮೋಕ್ಷ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
(Nagesha Mn)
(Picture : ಗೂಗಲ್ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಧರ ಬಂಡ್ರಿಯವರ Sridhar Bandri ಪೋಸ್ಟಿನಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದಿದ್ದು – thank you 😍👌🙏👍)