01097. ಬದುಕು, ನೀ ಕಂಡಂತೆ


01097. ಬದುಕು, ನೀ ಕಂಡಂತೆ
__________________________


ಅವರವರು ಕಂಡಂತೆ
ಅವರ ಜೀವನ ಸಂತೆ
ಅವರಿವರು ಕಂಡಂತೆ
ಬಾಳುವುದೇಕೊ ಮತ್ತೆ ?

ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ಸೊಗಸು
ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು
ನೀನಾಗಲೇಕೆ ನನಸು –
ಆದೀತೆಂದು ಮುನಿಸು ?

ಅವರಾಗದ ಅವರ
ನಿನಗೆ ಆರೋಪಿಸುವರ
ನೀನಪ್ಪುವುದೇಕೊ ಸುಮ್ಮ
ನೀನಾಗಿಹೆ ನಿನಗೆ ಬೊಮ್ಮ !

ಯಾಕಿಂಥ ಒಳ ದಂತಕುಳಿ
ನೀನೆ ಶಿಲ್ಪಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊ ಉಳಿ
ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕೆತ್ತೆ
ಅರಿವ ಮೊದಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಟ್ಟೆ..!

ಬದುಕು ನೀನು ಕಂಡ ಹಾಗೆ
ಮಡಿಲ ಕೆಂಡ ಸುಡುವ ಬಗೆ
ನೀರುಣಿಸೆ ಇದ್ದಿಲು ತುಂಡು
ನೀರಾದೆಯೊ ಕೊಲುವ ಗುಂಡು..!

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
೨೪.೦೧.೨೦೧೭
(Picture source: Creative Commons)