01403. ಬಾರೆ ಮನಕೆ..


01403.ಬಾರೆ ಮನಕೆ..
_________________________


ಮನದೊಳಗೊಂದು ಹೂವಾಗರಳು
ಅರಳು ಹುರಿದ ಮಾತಾಗಿ ಸಾಲು
ಮುಗುಳುನಗೆ ಮುತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಹುಚ್ಚು ಮನ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತೆ ಪರ್ಯಟನೆ ||

ನೀ ಹಾಕಿದ ಮುತ್ತಿಗೆ ದಂಡಿಲ್ಲದ ಧಾಳಿ
ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ನಿರಾಯುಧ ಪಾಳಿ
ಕದನಕು ಮೊದಲೆ ಗೆಲ್ಲುವ ನಿನ್ನಾ ಪರಿ
ವದನದಲೆ ಕೊಲ್ಲುವ ಆಯುಧಾ ಸವಾರಿ ||

ಚಂದದಾ ಕುಸುರಿ, ಬ್ರಹ್ಮನವನೆ ಸಂತೃಪ್ತ
ಕೆತ್ತೆ ಅಂದದಾ ಕುವರಿ, ಪ್ರತಿಶತ ಮನಸಿತ್ತ
ಸಾಕಾರ ರೂಪ, ನಿನ್ನಾಕಾರ ಮನದೆ ನೆಲೆಸಿ
ಕಾಡಿರೆ ನಿರಂತರ, ದೂರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿ ? ||

ಸಾಕಿನ್ನು ಕಾಡದೆ ಬಳಿ ಸಾರು, ಸಾಕಾಗಿಹೋಯ್ತೆ
ಬರಿ ಕಾದುಕಾದೂ ಬದುಕು, ಬೆಂಡಾಗಿ ಹೋಯ್ತೆ
ದಿವ್ಯಚೇತನವಾಗು ಬಾ, ತುಂಬು ಬಾಳಿಗೆ ಅಮೃತ
ಹರೆಯದಾ ಬಿಸಿ ಕಳೆದು, ಪಕ್ವವಾಗುತ ಪರಮಾಪ್ತ ||

ಬರೆದಿಟ್ಟಿರುವೆ ವಿಳಾಸ, ನರನಾಡಿ ಮನದ ರಸ್ತೆಗೆ
ಬಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿ ರಸ್ತೆ, ನಿನ್ನದೆ ಹೆಸರಿಗೆ
ನಿನದಾದ ಮೇಲೆ ನಮದೆ ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಬೇಧಾ ?
ಸೋಜಿಗಪಡುವಂತೆ ಸೃಜಿಸುವ, ನಮ್ಮದೆ ಪ್ರಬೇಧ ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
(Nagesha Mn)
(Picture source: Internet / social media)

01362. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ೭೬ ಟಿಪ್ಪಣಿ – ಜೀವತೆಗೆ ಚಂಚಲತೆ, ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ


01362. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ೭೬ ಟಿಪ್ಪಣಿ – ಜೀವತೆಗೆ ಚಂಚಲತೆ, ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ೭೬ ಟಿಪ್ಪಣಿ – ರೀಡೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
https://kannada.readoo.in/2017/09/%E0%B2%9C%E0%B3%80%E0%B2%B5%E0%B2%A4%E0%B3%86%E0%B2%97%E0%B3%86-%E0%B2%9A%E0%B2%82%E0%B2%9A%E0%B2%B2%E0%B2%A4%E0%B3%86-%E0%B2%AE%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B3%8D%E0%B2%95%E0%B3%86%E0%B2%B2%E0%B3%8D

01350. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ೭೫: ನೊರೆಯ ಸರಿಸಿದಲ್ಲದೆ ಕಾಣಿಸದೊಳಗಿನ ಹಾಲು


01350. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ೭೫: ನೊರೆಯ ಸರಿಸಿದಲ್ಲದೆ ಕಾಣಿಸದೊಳಗಿನ ಹಾಲು

ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ೭೫ರ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಟಿಪ್ಪಣಿ ರೀಡೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ :

http://kannada.readoo.in/2017/09/%E0%B2%A8%E0%B3%8A%E0%B2%B0%E0%B3%86%E0%B2%AF-%E0%B2%B8%E0%B2%B0%E0%B2%BF%E0%B2%B8%E0%B2%BF%E0%B2%A6%E0%B2%B2%E0%B3%8D%E0%B2%B2%E0%B2%A6%E0%B3%86-%E0%B2%95%E0%B2%BE%E0%B2%A3%E0%B2%BF%E0%B2%B8%E0%B2%A6

02197. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ೭೪: ಬೊಮ್ಮನ ಬೇಸರಕೆ ಜೊತೆ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯ್ತಂತೆ !


02197. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ೭೪: ಬೊಮ್ಮನ ಬೇಸರಕೆ ಜೊತೆ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯ್ತಂತೆ !
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ೭೪ ರ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಟಿಪ್ಪಣಿ ರೀಡೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
http://kannada.readoo.in/2017/09/ಬೊಮ್ಮನ-ಬೇಸರಕೆ-ಜೊತೆ-ಈ-ಸೃಷ್

2176. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ೭೩: ಸಂತೆಯಲಿದ್ದೂ ಒಂಟಿ, ನಿರ್ಲಿಪ್ತದೆ ಈ ಜಗಕಂಟಿ..


2176. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ೭೩: ಸಂತೆಯಲಿದ್ದೂ ಒಂಟಿ, ನಿರ್ಲಿಪ್ತದೆ ಈ ಜಗಕಂಟಿ..

ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ೭೩ರ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಟಿಪ್ಪಣಿ ರೀಡೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ…

http://kannada.readoo.in/2017/08/%E0%B2%B8%E0%B2%82%E0%B2%A4%E0%B3%86%E0%B2%AF%E0%B2%B2%E0%B2%BF%E0%B2%A6%E0%B3%8D%E0%B2%A6%E0%B3%82-%E0%B2%92%E0%B2%82%E0%B2%9F%E0%B2%BF-%E0%B2%A8%E0%B2%BF%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%B2%E0%B2%BF

02159. ಕಗ್ಗ ೭೨ ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ – ರೀಡೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ: ಜಗದ-ನಂಟಿನಂಟಿನ-ವ್ಯಾಪ್ತಿ


02159. ಕಗ್ಗ ೭೨ ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ – ರೀಡೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

ಜಗದ-ನಂಟಿನಂಟಿನ-ವ್ಯಾಪ್ತಿ:

http://kannada.readoo.in/2017/08/ಜಗದ-ನಂಟಿನಂಟಿನ-ವ್ಯಾಪ್ತಿ

02147. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ೦೭೧ ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ (ರೀಡೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ) : ‘ಸಂತುಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಂಟಿನ ಸಂತುಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ’ ಈ ವಿಶ್ವ !


02147. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ೦೭೧ ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ (ರೀಡೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ) : ‘ಸಂತುಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಂಟಿನ ಸಂತುಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ’ ಈ ವಿಶ್ವ !

http://kannada.readoo.in/2017/08/ಸಂತುಲಿತ-ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ-ನಂಟಿ