01687. ಗಿಳಿ ಕಚ್ಚಿದ ಹಣ್ಣು


01687. ಗಿಳಿ ಕಚ್ಚಿದ ಹಣ್ಣು

__________________________

ಮಾವ ಬೆಳೆ ಮಾವ

ನವ ವಸಂತದ ಭಾವ

ಮಾವ ನವವಾಗೆ ಮಾನವ

ಮಾವನವ ಹೆತ್ತ ಹೆಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟವ ||

ಅನುಭಾವ ಪ್ರಣತಿ

ಉದ್ದೀಪನ ಅನುಭೂತಿ

ಅನುಭವ ರೂಪಿಸಿ ಜಗದೆಲ್ಲ

ಮಾವು ಹಣ್ಣಾಗಿ ಮಾಗೊ ಕಾಲ ||

ಜೀವಜಾಲ ಸರಪಳಿ

ಮಾವಿಂದ ಜೀವಕೆ ಪಾಳಿ

ಗಿಳಿ ಹಸಿರಲಿ ಶುಭಾರಂಭ

ಮಾವಿಗೆ ಕೊಕ್ಕಲಿ ಸಮಾರಂಭ ||

ಯಾರು ಸುಖಿಯಿಲ್ಲಿ ?

ಕುಕ್ಕಿ ತೃಪ್ತ ಸಂತೃಪ್ತ ಗಿಳಿ

ಕೊಟ್ಟು ಸಿಹಿಯಾಗುವ ಮಾವು

ಬೀಗಿ ನಾಚಿ ಕೆಂಪಾಗುತ ಒಲವು ||

ಮಾವ ಹಣ್ಣಿತ್ತ ಮರ ಗಣ್ಯ

ಹೆಣ್ಣಿತ್ತ ಮಾವನಂತೆ ಕಾರುಣ್ಯ

ಕುಕ್ಕಿ ರುಚಿ ನೋಡೊ ಗಿಳಿಹಿಂಡು

ಆಗದಿದ್ದರೆ ಸರಿ ಪೋಕರಿ ಪುಂಡು ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೦.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source : Karnataka vishesha – kaviputa :