01541. ಜೀವನ ಚಕ್ರ


01541. ಜೀವನ ಚಕ್ರ

____________________

ಬೆಳೆಯುವುದುದ್ದುದ್ದ

ಮಲಗುವುದಡ್ದಡ್ಡ

ಅದೆ ಬದುಕು.

ನಿಂತಿದ್ದೇ ಬೆಳೆಸಬೇಕು

ಅವಳ ಬೆಳೆದದ್ದೆ ಮಲಗಿಸಬೇಕು

ಜೋಗುಳ ದನಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ;

ನಿಂತೆಡೆ ಜನನ ತರಂಗ

ಮಲಗಿದ್ದೆಡೆ ಮರಣ ಮೃದಂಗ

ಕಟ್ಟಿದ ಬಂಧ ಕೋನದ ಸರಕು.

ಎದೆ ಹಾಲು ಮುತ್ತಿಡಲಿಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಕೇಳದೆ ಕೊಡುತಿರುವ ಮಾತಾ ದೀಕ್ಷೆ

ಕೊಟ್ಟವಚಿ ಅಪ್ಪಪ್ಪಿ ಕಾಪಿಟ್ಟ ಕಂದ

ತುಂಟತನ ಭಂಡತನ ಭರಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ

ಕೃಶವಾದಾಗ ಕಾಯ ತಾನೇ ಹಸುಳೆ

ಬೆಳೆದಾ ಶಿಶು ಮಡಿಲಲಿಟ್ಟು ಹಾಡೀತೆ ?

ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರ ಮತ್ತದೆ ಅನುರಣ

ಚಕ್ರವಾಕಗಳಂತೆ ಕಾಲದನುಸರಣೆ

ಶೈಶವ ಬಾಲ್ಯ ಪ್ರಾಯ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಕಸು

ಹಸುಗೂಸಿನಿಂದ ಅಸು ನೀಗುವತನಕ

ಮತ್ತದೆ ಸಂದಿಗ್ದ ಸಿಗುವುದೊ? ಬಿಡುವುದೊ?

ಒಂದೆಡೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾರುಬಾರು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಕರಾರು !

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Nagesha Mn)

(Picture source from internet / social media received via Suma B R & Prasanna Prasanna – thank you both ! 🙏👍😊)