01162. ಚಾಲಾಕು – ಚಾಕು – ಶ್ರಾವಣ – ಅಜ್ಜಿ


01162. ಚಾಲಾಕು – ಚಾಕು – ಶ್ರಾವಣ – ಅಜ್ಜಿ

ಮೊಮ್ಮಗ ಗುಂಡನ ಚಾಲಾಕು ಬುದ್ಧಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ
ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚುವ ಚಾಕುವಿನಲ್ಲೆ ಹೆದರಿಸುವ
ಆಷಾಢದ ಬೇಗೆ ಕಾಯಲೊಲ್ಲ ಶ್ರಾವಣದ ತನಕ
ಪಿಟಿಪಿಟಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಏಮಾರಿಸಿ ಅತ್ತೆಮನೆ ಹಿತ್ತಲ ಕಾಯ್ವ !

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
೦೪.೦೩.೨೦೧೭
#chouchoupadi