01098. ತುಣುಕಾಟಗಳು – ೨೪.೦೧.೨೦೧೭


01098. ತುಣುಕಾಟಗಳು – ೨೪.೦೧.೨೦೧೭
________________________________


(೦೧)
ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರಾಣ
ಹಿಂಡಬಾರದು ಗೊತ್ತಾ
– ಗಂಡ ದೇವರು

(೦೨)
ಗಂಡಾಂತರವ
ದೂರವಿಡೆ ಇರಲಿ
– ಗಂಡ ಅಂತರ

(೦೩)
ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ
ಇದ್ದರೂ ಸತಿಪತಿ
– ಆಗುವುದಿಲ್ಲ

(೦೪)
ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಸ
ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅರಿತಂತೆ
– ಆಳು ಆಕಾರ

(೦೫)
ಕಂಬನಿ ಹನಿ
ಕಟ್ಟಿ ಮುಳುಗಿಸಿದ
– ನಾರಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

(೦೬)
ಸಹಗಮನ
ಸತಿ ಕಣ್ತುದಿಯಲ್ಲೆ
– ಪತಿ ಗಮನ

(೦೭)
ಸಂಸಾರ ನೌಕೆ
ಲಂಗರು ನೆಲದಲೆ
– ನಿಲಬಾರದು

(೦೮)
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ
ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಗೊನೆ
– ಮಾಗೆ ಹೊಂಬಾಳೆ

(೦೯)
ಸಂಸಾರ ಸುಖ
ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಶೂನ್ಯ
– ಸಿಕ್ಕುವ ಪೂರ್ಣ

(೧೦)
ಮದನಾರಿಗೆ
ಮದಕರಿ ಮದಕೆ
– ಮದನ ಪ್ರಿಯ

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
೨೪.೦೧.೨೦೧೭
(Picture source: from internet / social media )