00295. ನೂರಾರು ಕದ ತೆರೆದು


00295. ನೂರಾರು ಕದ ತೆರೆದು
___________________

ನೂರಾರು ಕದ ತೆರೆದು
ಬಿಟ್ಟುಕೊಳುತಿರು ಬೆಳಕು
ನುಗ್ಗಿ ಬರುತಿರಲಿ ಸಗಾಳಿ
ಒಳಗಾವರಿಸೆಲ್ಲ ಕಣಕಣದೆ ||

……. https://nageshamysore.wordpress.com/00295-%e0%b2%a8%e0%b3%82%e0%b2%b0%e0%b2%be%e0%b2%b0%e0%b3%81-%e0%b2%95%e0%b2%a6-%e0%b2%a4%e0%b3%86%e0%b2%b0%e0%b3%86%e0%b2%a6%e0%b3%81/

ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ / ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
Thanks & Best Regards / Nagesha MN
WeBlog site: nageshamysore.wordpress.com