01626. ದೇವುಡಾ, ದೇವುಡಾ ! 😞


01626. ದೇವುಡಾ, ದೇವುಡಾ ! 😞

_________________________________

ಪದಿನಾರು ವಯದಿನಿಲೆ

ಹದಿಹರೆಯಕದೆಷ್ಟು ಲೀಲೆ

ಕೊಚ್ಚಿದೆಳನೀರಿನ ಬುರುಡೆ

ಜಾರಿತೆಲ್ಲೊ ಕಾಣದ ಜಾಡೆ ! ||

ಸುಪರಮಣಿ ಸುಪರಮಣಿ

ಅಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಮುದ್ದಿನರಗಿಣಿ

ಗಿಣಿಮೂಗವಳಿ ಮಾತಂಗಿ

ಸಿಡಿಲತೊಡೆ ಬಿರುದಿನಂಗಿ ||

ದೇವುಡ, ದೇವುಡಾ ಜಪಂ

ಜಪಿಸಿತ್ತಲ್ಲ ಜನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಂ

ಏನಿದೀ ಅವಲಕ್ಷಣ ಸೂತ್ರ

ವಯಸಿನ್ನು ಸಾವಿಗೆ ಅಪಾತ್ರ ||

ಚಾಂದಿನಿಯಾಗಿ ಜೀವಂತ

ಮಿಸ್ಟರಿಂಡಿಯಾದೆ ಅನಂತ

ದಕ್ಷಿಣದಿಂದುತ್ತರಕು ಧಾಳಿ

ಎಬ್ಬಿಸಿದಳೆಂತ ಬಿರುಗಾಳಿ ! ||

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನುತ್ತ

ಮತ್ತದೆ ವೈಭವ ಬರಬೇಕಿತ್ತ..

ಅವನಾಸ್ಥಾನದಲಿತ್ತೇನುಕೊರತೆ ?

ಭಾರಿ ಮೋಸ, ಚಂದದ್ದೆ ಹೆಕ್ಕುತ್ತೆ ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೫.೦೨.೨೦೧೮

(Nagesha Mn)

(Picture source : Internet news / social media)