00696. ಶ್ರೀ ಲಿಲಿತಾ ನಾಮ – ಹಾಯ್ಕು ಯತ್ನ (೦೦೧೯-೦೦೨೭)


00696. ಶ್ರೀ ಲಿಲಿತಾ ನಾಮ – ಹಾಯ್ಕು ಯತ್ನ (೦೦೧೯-೦೦೨೭)
_____________________________________________

ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರ ನಾಮದ ಒಂಭತ್ತು (೧೯-೨೭) ಹೆಸರಿನ ಭಾಗಶಃ ನಾಮಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಯ್ಕು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವ ಯತ್ನ. ಆ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ನಷ್ಟವೋ, ಹಾಯ್ಕು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೊ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆಯಿರಲಿ 😊

(ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಯವರ ಮೂಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹಸ್ರನಾಮ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಬಂಡ್ರಿಯವರ ವಿವರಣೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಹಾಯ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಸೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಮೂಲ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಜತೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ, ತುಸು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಾಗಿ)

೦೦೧೯. ನವಚಂಪಕ-ಪುಷ್ಪಾಭ-ನಾಸದಂಡ-ವಿರಾಜಿತಾ
___________________________________

ನೀಳ ನಾಸಿಕ
ಬಿರಿದಂತೆ ಸಂಪಿಗೆ
– ದೇವಿ ಸೊಬಗೆ.

ಸುಕೋಮಲ ಸುಂದರ ಸಂಪಿಗೆ ಬೀರುತ ಪರಿಮಳ
ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಂತೆ ಮೈ ಮನ ಸುವಾಸನೆ ಮನದಾಳ
ಬಿರಿದರೆಷ್ಟು ಸೊಗವೆ ನೀಳ ನಾಸಿಕ ಅರಳಿದ ಹೂವೆ
ಹೊಚ್ಚಹೊಸತೆ ಬಿರಿದ ಪುಷ್ಪನಾಸಿಕ ದೇವಿ ಮೊಗದೆ ||

೦೦೨೦. ತಾರಾಕಾಂತಿ-ತಿರಸ್ಕಾರಿ-ನಾಸಭರಣ-ಭಾಸುರಾ
___________________________________

ಮೂಗುತಿ ಮಣಿ
ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ ಶುಕ್ರ
– ಹರಿಸೆ ದೋಷ.

ಕೆಂಪು ಮಾಣಿಕ್ಯದಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ವಜ್ರಾಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ
ದೇವೀ ಮೂಗುತಿಯಾಗ್ಹಿಡಿದ ಗ್ರಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೂತ್ರ
ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯದೆ ಮಿನುಗುವ ಮೂಗುತಿಯ ಧರಿಸೊ
ಲಲಿತಾ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುತೆ ಗ್ರಹದೋಷ ನಿವಾರಿಸೊ ||

೦೦೨೧. ಕದಂಬ-ಮಂಜರೀ-ಕ್ಲುಪ್ತ-ಕರ್ಣಪೂರ-ಮನೋಹರಾ
_____________________________________

ಕದಂಬ ವೃಕ್ಷ
ಹೂ ಸೊಗ ದೇವಿಮುಡಿ
– ಕರ್ಣಾಭರಣ.

ಚಿಂತಾಮಣಿ ದೇವಿಯರಮನೆ ಹೊರಗೆ
ಬಿಡುವ ಕದಂಬವೃಕ್ಷ ಹೂಗಳೆ ಸೊಬಗೆ
ದೇವಿ ಮುಡಿಯೇರಿ ವ್ಯಾಪಿಸವಳಾಕರ್ಣ
ದಿವ್ಯ ಪರಿಮಳ ಸೂಸೋ ಕರ್ಣಾಭರಣ ||

೦೦೨೨. ತಾಟಙ್ಕ-ಯುಗಲೀ-ಭೂತ-ತಪನೋಡುಪ-ಮಂಡಲಾ
_____________________________________

ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರೆ
ಕಿವಿಯೋಲೆ ಇಹದ
– ಚಟುವಟಿಕೆ.

ಅಮರತ್ವದ ಅಮರತ್ವ ಶಿವ ದೇವಿ ಕರ್ಣಾಭರಣ ಕಾರಣ
ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರೆ ಕಿವಿಯೋಲೆ ನಯನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಸ್ತನ
ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಶಕ್ತ ಜಗದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಮಸ್ತ
ಇಹಜೀವನ ಸ್ಥಿಮಿತತೆ ಕಾರಣ ರವಿ ಶಶಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ ||

೦೦೨೩. ಪದ್ಮರಾಗ-ಶಿಲಾಧರ್ಶ-ಪರಿಭಾವಿ-ಕಪೋಲಭೂಃ
_____________________________________

ಪ್ರತಿಫಲನ
ಓಲೆ ಕಪೋಲ ಕೆಂಪು
– ಕರುಣಾ ಚಿಹ್ನೆ.

ಚತುರ್ಚಕ್ರ ಮನ್ಮಥರಥ ವದನ ಶಿವನ ಕಾವ ಕಾಡೊ ರೂಪು
ವಿಶಾಲ ಕಪೋಲದಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಯಾ ಹೊಳಪು
ಮೃದು ಪದ್ಮರಾಗ ಮೈ ಕಾಂತಿ ಕದಪು ಮಣಿ ಆಭರಣ ಕೆಂಪು
ಕರ್ಣ ರಥಚಕ್ರ ರವಿಶಶಿಗೂ ಕೆಂಪಲೆ ಕರುಣಾ ಸಂಕೇತ ಕದಪು ||

೦೦೨೪. ನವವಿದ್ರುಮ-ಬಿಂಬಶ್ರೀ-ನ್ಯಕ್ಕಾರಿ-ರದನಚ್ಛದಾ
_____________________________________

ಕೆಂಪು ತುಟಿಯ
ಹವಳದ ಹೊಳಪು
– ತಾಯ ಸೌಂದರ್ಯ.

ಕೆಂಪು ತುಟಿಗಳ ದೇವಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಸ್ವರೂಪ
ತೊಂಡೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಅಪರೂಪ
ಹೊಳಪೆ ಹವಳದಾ ರೂಪಾಗಿ ಫಳಫಳಿಸಿತ್ತು
ಜಗದೇಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಲಿತೆಯ ರೂಪಾಯ್ತು ||

೦೦೨೫. ಶುದ್ಧ-ವಿಧ್ಯಾಙ್ಕುರಾಕಾರ-ಧ್ವಿಜಪಂಕ್ತಿತ-ದ್ವಯೋಜ್ವಲಾ
_____________________________________

ಲಲಿತಾ ದಂತ
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ರಹಸ್ಯತೆ
– ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ.

ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಸಮರ್ಥತೆ ರಹಸ್ಯತೆಯಾಗಿ ದಂತ ಪಂಕ್ತಿ
ಶುದ್ಧ ಸ್ವಚ್ಚ ವಿದ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಅಪ್ಪಟ ಜ್ಞಾನಕಿಹ ಸಾರಥಿ
‘ನಾನು ಅದೆ’ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಶುದ್ದಾದ್ವೈತ ತತ್ವಾ
ಲಲಿತಾದಂತ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆ ತರ ಕಾಣುವದ್ಭುತ ಮಹತ್ವ ||

೦೦೨೬. ಕರ್ಪೂರವೀಟಿಕಾಮೋಧ-ಸಮಾಕರ್ಷಿ-ದಿಗಂತರಾ
_____________________________________

ಜ್ಞಾನಿ ಅಜ್ಞಾನಿ
ಆಕರ್ಷಿಸೊ ಲಲಿತೆ
– ಪರಿಮಳದೆ.

ಜ್ಞಾನಿ ಜನ ಭಕ್ತಿ ಮುಖೇನ, ಅಮಾಯಕರ ಅಜ್ಞಾನ ಘನ
ಕರ್ಪೂರವೀಟಿಕಾ ಸುಗಂಧವ, ದೇವಿ ಪಸರಿಸಿ ಆಕರ್ಷಣ
ಕೇಸರಿ ಏಲಕ್ಕೀ ಲವಂಗ ಕಸ್ತೂರಿ ಜಾಪತ್ರೆ ಜಾಕಾಯಿಗೆ
ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ತಾಂಬೂಲದೆ ಪರಿಮಳಿಸೊ ತಾಯಿಗೆ ||

೦೦೨೭. ನಿಜ-ಸಲ್ಲಾಪ-ಮಾಧುರ್ಯ-ವಿನಿರ್ಭರ್ತ್ಸಿತ-ಕಚ್ಛಪೀ
_____________________________________

ಲಲಿತಾ ದನಿ
ನಾಚಿ ಸರಸ್ವತಿಯ
– ವೀಣೆ ಸಂದೂಕ.

ಆಲಿಸುತಿಹ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಗೆ, ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಮಧುರ ಕರ್ಣಾನಂದ
ಕಲಾಧಿದೇವತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕಚ್ಛಪಿ ವೀಣೆಗೂ ಮೀರಿದ ಸುನಾದ
ಲಲಿತೆಯನೋಲೈಸಲೆ ಶಿವ ಲೀಲೆ ನುಡಿಸಿದರು ವೀಣಾಪಾಣಿ
ದೇವಿ ನುಡಿ ಝೇಂಕಾರಕೆ ನಾಚಿ ಸಂದೂಕ ಸೇರಿಸುವಳೆ ವಾಣಿ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು.

00693. ಶ್ರೀ ಲಿಲಿತಾ ನಾಮ – ಹಾಯ್ಕು ಯತ್ನ (೦೦೧೦-೦೦೧೮)


00693. ಶ್ರೀ ಲಿಲಿತಾ ನಾಮ – ಹಾಯ್ಕು ಯತ್ನ (೦೦೧೦-೦೦೧೮)
_____________________________________________

ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರ ನಾಮದ ಒಂಭತ್ತು (೧೦-೧೯) ಹೆಸರಿನ ಭಾಗಶಃ ನಾಮಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಯ್ಕು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವ ಯತ್ನ. ಆ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ನಷ್ಟವೋ, ಹಾಯ್ಕು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೊ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆಯಿರಲಿ 😊

(ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಯವರ ಮೂಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹಸ್ರನಾಮ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಬಂಡ್ರಿಯವರ ವಿವರಣೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಹಾಯ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಸೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಮೂಲ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಜತೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ, ತುಸು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಾಗಿ)

೦೦೧೦. ಮನೋರೂಪೇಕ್ಷು-ಕೋದಂಡಾ
________________________

ಕೆಳದೆಡಗೈ
ಕಬ್ಬು ಜಲ್ಲೆ ಶ್ಯಾಮಲೆ
– ಮನೋ ನಿಗ್ರಹ.

ಮನ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ ಗುಣಗಳ ತಾಣ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಜ್ಞಾನ
ಇಂದ್ರೀಯಗ್ರಹಣ ಸ್ಪಷ್ಟಾಲೋಚನ ಕ್ರಿಯಾಸ್ಪೋಟ ತಾಣ
ಕೆಳದೆಡಗೈ ಕಬ್ಬಿನ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಿಂಡಿದರೆ ಸಿಹಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಜಲ್ಲೆ
ಶ್ಯಾಮಲದೇವಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕೈ, ಮನ ನಿಗ್ರಹ ಕಾವಲೆ ||

೦೦೧೧. ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ-ಸಾಯಕಾ
_______________________

ಕೆಳ ಬಲಗೈ
ಪುಷ್ಪ ಬಾಣ ವಾರಾಹಿ
– ಮಾಯಾವಿನಾಶ.

ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ತನ್ಮಾತ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಬಂಧ
ಹೂವಾಗಿ ವಿನಾಶ, ಪ್ರೇರಣೆ ಗೊಂದಲ ಹುಚ್ಚುತನ ಆನಂದ
ಪಂಚಪುಷ್ಪಬಾಣತನ್ಮಾತ್ರ ಮಾಯವಿನಾಶ ಕೆಳ ಬಲದಕೈ
ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ವಾರಾಹಿದೇವಿ ಭಕ್ತರ ಸಲಹಿ ಲಲಿತಾಮಯಿ ||

೦೦೧೨. ನಿಜಾರುಣ-ಪ್ರಭಾ-ಪೂರ-ಮಜ್ಜದ್-ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ-ಮಂಡಲಾ
________________________________________

ಅರುಣೋದಯ
ದೇವಿ ಕಾಂತಿ ವೈಭವ
– ವಾಗ್ಭವ ಕೂಟ.

ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಪೂರ ರೋಹಿತ ಕಿರಣಗಳ ಅಪಾರ
ದೇವಿ ಹೊಮ್ಮಿಸುವ ಮೈಕಾಂತಿ ಜಳ ತುಂಬಿದ ಸಾರ
ಕೆಂಗುಲಾಬಿ ಅರುಣೋದಯ ಕಂಗೊಳಿಸೆ ಕಿರಣವಾಗಿ
ವಾಗ್ಭವಕೂಟ ಮುಡಿಯಿಂದಡಿ ವರ್ಣನೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ||

೦೦೧೩. ಚಂಪಕಾಶೋಕ-ಪುನ್ನಾಗ- ಸೌಗಂಧಿಕ-ಲಸತ್-ಕಚಾ
_____________________________________

ದೇವಿ ಮುಡಿ ಹೂ
ಅಂತಃಕರಣದಂಶ
– ಅಜ್ಞಾನವಟ್ಟೆ.

ಭ್ರಮೆಗೊಡ್ಡೊ ಅಂತಃಕರಣಾಂಶ ಅಹಂಕಾರಾ ಚಿತ್ತ ಬುದ್ದಿ ಮನಸೆ
ಸೌಗಂಧಿಕ ಪುನ್ನಾಗ ಚಂಪಕಾಶೋಕ ಮುಡಿ ಹೂವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೆ
ಮಧುರ ಗಂಧವಾಘ್ರಾಣಿಸುತ ದೇವಿ ಪರಿಮಳ ಹಡೆಯುವ ಪುಷ್ಪ
ಅಜ್ಞಾನವಟ್ಟಿ ಕರುಣಾಕೇಶಿ ಮಾತೆ ಮೃದು ನೀಲ ಕಮಲ ಸ್ವರೂಪ ||

೦೦೧೪. ಕುರುವಿಂದ-ಮಣಿಶ್ರೇಣೀ-ಕನತ್-ಕೋಟೀರ-ಮಂಡಿತಾ
______________________________________

ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ
ಸೋದರಿಕೆ ಕಿರೀಟ
– ವಿಷ್ಣು ಕಾಣಿಕೆ.

ಲಲಿತಾ ಸೋದರ ವಿಷ್ಣು, ಭಕ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರೇಮಕೆ ಕುರುವಿಂದ ಮಣಿ
ಉಜ್ವಲ ಕೆಂಪಲಿ ಕಿರೀಟದೆ ರಾರಾಜಿಸಿ ದೇವಿಯನಲಂಕರಿಸುವ ಗಣಿ
ಲೌಕಿಕಾಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿಗೆ ಧ್ಯಾನಿಸೆ, ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯ ಖಚಿತ ಕಿರೀಟೆ
ಸುವರ್ಣ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಪ್ರಭೆಯಡಿ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತನ, ರತ್ನವಾಗಿಸೊ ಲಲಿತೆ ||

೦೦೧೫. ಅಷ್ಟಮೀ-ಚಂದ್ರ-ವಿಬ್ರಾಜ-ಧಲಿಕ-ಸ್ಥಲ-ಶೋಭಿತಾ
_____________________________________

ದೇವಿ ಮುಂದಲೆ
ಅನುಕರಿಸೊ ಅಷ್ಟಮಿ
– ಚಂದ್ರ ಧನುಸು.

ಅಷ್ಟಮಿ ದಿನದ ಚಂದಿರ ಕಾಣುವನೆಷ್ಟು ಸುಂದರ
ಡೊಂಕಿನ ತುದಿ ಬಾಗಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲಾಗಿಸಿದ ಸರದಾರ
ಬಂತೆಲ್ಲವನಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ದೇವಿ ಲಲಿತೆಯದಾ ರೀತಿ
ಸುಂದರ ಮುಂದಲೆಯನುಕರಿಸಿ ಆ ದಿನವಷ್ಟೆ ಕೀರ್ತಿ ||

೦೦೧೬. ಮುಖಚಂದ್ರ-ಕಲಂಕಾಭ-ಮೃಗನಾಭಿ-ವಿಶೇಷಕಾ
____________________________________

ಅರ್ಧಚಂದಿರ
ತಿಲಕ ಪೂರ್ಣಮುಖಿ
– ಕಸ್ತೂರಿ ಪ್ರಭೆ.

ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ದ್ರವ್ಯ ಕಸ್ತೂರಿಯ ಸುವಾಸನೆಯ ಸೊಗ
ಪೌರ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರನ ಮುಖಕೆ ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ
ಲೇಪಿಸಿ ಪರಿಮಳಿಸೊ ದೇವಿ ಚಂದ್ರಮುಖಿಯಲರ್ಧಚಂದ್ರ
ನೋಡುತ ದೇವಿಯ ಮೊಗವನೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ||

೦೦೧೭. ವದನಸ್ಮರ-ಮಾಙ್ಗಲ್ಯ-ಗೃಹತೋರಣ-ಚಿಲ್ಲಿಕಾ
__________________________________

ಹುಬ್ಬೆ ತೋರಣ
ಮುಖವೆ ಅರಮನೆ
– ಮನ್ಮಥ ಗೃಹ.

ತನ್ಮಯನಾದನೆ ಮನ್ಮಥ ದೇವಿ ಹುಬ್ಬು ನೋಡಲನವರತ
ನಕಲು ಮಾಡಿದಾ ತೋರಣ ಕಾಮನರಮನೆಯಲಿ ನಗುತ
ದೇವಿ ಮುಖಮಂಡಲವನ್ನೆ ಅಂಗಜನರಮನೆ ಅನುಕರಿಸುತ್ತ
ಲಲಿತೆ ಮಂಗಳಕರ ವದನ ಕಾವನಂತಃಪುರದಲಂತರ್ಗತ ||

೦೦೧೮. ವಕ್ತ್ರ-ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಪರೀವಾಹ-ಚಲನ್-ಮೀನಾಭ-ಲೋಚನಾ
_______________________________________

ಮೀನ ನಯನ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಾಲನೆಗೆ
– ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ.

ನಯನಮನೋಹರ ನಯನ ಮೀನಾಗಿಹ ಕೊಳ ವದನ
ಮೀನಂತೆ ತ್ವರಿತಗತಿಯೆ ಚಲಿಸೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೆಲ್ಲಾ ತಾಣ
ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿಯಲೆ ಮಾತೆ ಈ ಜಗವನೆಲ್ಲಾ ಪೋಷಿಸುತೆ
ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮೀನಲೋಚನೆ ಸುಂದರ ಕಣ್ಣಲೆ ಸಲಹುವಂತೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

00692. ಶ್ರೀ ಲಿಲಿತಾ ನಾಮ – ಹಾಯ್ಕು ಯತ್ನ (೦೦೦೧-೦೦೦೯)


00692. ಶ್ರೀ ಲಿಲಿತಾ ನಾಮ – ಹಾಯ್ಕು ಯತ್ನ (೦೦೦೧-೦೦೦೯)
_____________________________________________

ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರ ನಾಮದ ಮೊದಲ ಒಂಭತ್ತು ಹೆಸರಿನ ಭಾಗಶಃ ನಾಮಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಯ್ಕು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವ ಯತ್ನ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅರಿವಾಗುವಂತೆ ಇದು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ದಕ್ಕದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತೆ. ಆದರೂ ಒಂದು ಯತ್ನ – ದೇವಿ ಲಲಿತೆಯ ಸ್ತುತಿಯಾದರೂ ಆದೀತೆಂಬ ನೆಪದಲಿ. ಆ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ನಷ್ಟವೋ, ಹಾಯ್ಕು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೊ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆಯಿರಲಿ 😊

(ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಯವರ ಮೂಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹಸ್ರನಾಮ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಬಂಡ್ರಿಯವರ ವಿವರಣೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಹಾಯ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಸೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಮೂಲ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಜತೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ, ತುಸು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಾಗಿ)

೦೦೦೧. ಶ್ರೀ ಮಾತಾ
______________

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಾತೆ
ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕೆ
– ದಾಟಿಸುವಾಕೆ.

ಮಾತೆಗಳಾ ಮಾತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ತಾಯಿ ಲಲಿತೆ
ಆವಿರ್ಭಾವ ಪ್ರಪಂಚ ನಡೆಸಾಣತಿ ಲಯ ಲೀನತೆ
ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಅಡೆತಡೆ ಕಡೆಗಾತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ
ಈಜುತೆ ಪ್ರವಾಹದೆದುರೆ ದಾಟಿಸುತಲಿ ಸಂಸಾರ ||

೦೦೦೨. ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜ್ಞೀ
________________

ಜಗದ ರಾಣಿ
ನಿಗೂಢ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ
– ಜನ್ಮ ವಿಮುಕ್ತಿ.

ನಿಗೂಢ ಶಕ್ತಿಯುತ ಬೀಜಾಕ್ಷರ, ನಾಮಾವಳಿಯಂತರ್ಗತೆ
ಷೋಡಶೀ ಪರಮ ಮಂತ್ರ, ‘ಪಂಚದಶೀ’ಗೆ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಜತೆ
ಕ್ರಮಬದ್ಧ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದಲುಚ್ಚರಿಸೆ ನವ ಲಕ್ಷ ಸಲ ಭಕ್ತಾ
ಜಗ ಪರಿಪಾಲಿಪ ಮಹಾರಾಣಿ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ ವಿಮುಕ್ತಿಸುತ ||

೦೦೦೩. ಶ್ರೀಮತ್ ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀ
_______________________

ಜಗವನಾಳೊ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷದಾತೆ
– ಬಿಂದು ಪೂಜಿತೆ.

ಜಗವನಾಳುವ ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀ ಅಂತಿಮ ಲಯಕರಿ
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಕ್ತಗೀವ ಕರುಣಾಕರಿ
ಅಷ್ಟಸಿಂಹಾಸನಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರ ಚತುರ್ಪಾರ್ಶ್ವ ಅರಿತೆ
ಜತೆ ಬಿಂದುಪೂಜೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ದೇವತೆಗೊಡತಿ ಲಲಿತೆ ||

೦೦೦೪. ಚಿದಗ್ನಿಕುಂಡ ಸಂಭೂತಾ
______________________

ಅಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ
ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಕುಂಡ ಸುಟ್ಟ
– ನಿರ್ಗುಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ.

ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಸಂಕೇತ ಅಂಧಕಾರವನಟ್ಟುವ ನಿರ್ಗುಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ
ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲ ಮಾಯೆಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವ-ಪ್ರಕಾಶದೆ ಆಜ್ಞೆ
ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ಧಗಧಗನುರಿದು ಬೂದಿಯಾಗಿಸುತೆಲ್ಲಾ ಕರ್ಮ
ಕರ್ಮ ಖಾತೆಯಲಿದ್ದರೆ ಶೂನ್ಯಶೇಷವಿನ್ನಿಲ್ಲದ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ||

೦೦೦೫. ದೇವಕಾರ್ಯ ಸಮುದ್ಯತಾ
_______________________

ದೇವ ದಾನವ
ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನ ಸಂಕೇತ
– ದೈತ್ಯ ದಮನ.

ಅಜ್ಞಾನ ಅವಿದ್ಯೆ ರಾಕ್ಷಸ, ಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯೆಯೆ ದೇವತೆ ಮೊತ್ತ
ಅಮಾಯಕಪೂಜೆ ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ
ಆದಿ ಅಂತ್ಯಾಕಾರರಹಿತ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷಣಾ ಪರಮಾತ್ಮ
ಅಸುರ ದಮನಕೆ ಪ್ರಕಾಶರೂಪ ವಿಮರ್ಶಾರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ||

೦೦೦೬. ಉದ್ಯದ್ಭಾನು-ಸಹಸ್ರಾಭಾ
______________________

ಭೌತಿಕ ಧ್ಯಾನ
ಸುಲಭ ; ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಪರ
– ಮಂತ್ರ, ಮನದೆ.

ಅಗಣಿತ ಅರುಣೋದಯ ದಿನಮಣಿಯಷ್ಟು ಪ್ರಭೆ
ಕುಂಕುಮ ಲೇಪಿತ ಕೆಂಪಿನ ಮೈಕಾಂತೀ ಸೊಬಗೆ
ಭೌತಿಕ ರೂಪವಾಗಿಸಿ ಸುಲಭ ಧ್ಯಾನದಾ ಮಾರ್ಗ
ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಕೆ ಮಂತ್ರ ಪರಾರೂಪಕೆ ಮನದ ಜಗ ||

೦೦೦೭. ಚತುರ್ಬಾಹು-ಸಮನ್ವಿತಾ
______________________

ಪ್ರತಿ ಕರವು
ಲಲಿತೆಯ ಮಂತ್ರಿಣಿ
– ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ.

ದೇವಿ ಲಲಿತಾಂಬಿಕೆ ಭೌತಿಕ ರೂಪ ಸುನೀತ
ಚತುರ್ಭುಜ ಬಾಹುಗಳಲಿ ದೇವಿ ರಾರಾಜಿತ
ಪ್ರತಿ ಕರವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೆ ಲಲಿತೆಗೆ ಮಂತ್ರಿಣಿ
ಸಹಾಯದೆ ಜಗ ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ಮಾತೆ ವಾಣಿ ||

೦೦೦೮. ರಾಗಸ್ವರೂಪ-ಪಾಶಾಢ್ಯಾ
_______________________

ಎಡದೆ ಪಾಶ
ಭಕ್ತರಾಸೆ ಸೆಳೆವ
– ಅಶ್ವಾರೂಡಿಣಿ.

ಆಶಾ ಪಾಶದ ಕುಣಿಕೆ ಸೆಳೆಯುವ ಹಗ್ಗ
ಭಕ್ತರಾಸೆಯೆಲ್ಲ ಪಾಶದೀ ಸೆಳೆವ ಸೊಗ
ಅಶ್ವಾರೂಢಾದೇವಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೊ ಎಡಗೈ
ಇಚ್ಚಾಶಕ್ತಿ ಬಳಸಿ ಆಸೆ ಮರೆಸೊ ತಾಯಿ ||

೦೦೦೯. ಕ್ರೋಧಾಕಾರಂಕುಶೋಜ್ವಲಾ
________________________

ಬಲದಂಕುಶ
ಕ್ರೋಧಾಸೂಯೆ ದ್ವೇಷಕೆ
– ಸಂಪತ್ಕರಿಣಿ.

ಬಲದ ಕೈ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೊ ಸಂಪತ್ಕರಿದೇವಿ ಕೆಲಸ
ಭಕ್ತರ ಕ್ರೋಧ ದ್ವೇಷಾಸೂಯೆ ನಶಿಸುವ ಅಂಕುಶ
ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾದಿತೆ ದೇವಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರ ನಾಮ
ಭಕ್ತ ಜನರೆಲ್ಲರ ಕೆಡುಕು ಕಾಳಿಯಾಗಿ ನಿರ್ನಾಮ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು