01707. ದಿಗ್ದಿಗಂತ ನೀನನಂತ


01707. ದಿಗ್ದಿಗಂತ ನೀನನಂತ

___________________________

ದಿಗ್ದಿಗಂತ ನೀನನಂತ

ನಿನ್ನೊಡಲಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪೂರ್ತ

ವಿಸ್ತರಿಸುತಲೆ ನಿನ್ನಾ ಅಂಚ

ಬೆಳೆದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾರ ಕುಂಚ ? ||

ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆ ಹರವು

ಸಿಕ್ಕಸಿಕ್ಕೆಡೆ ಪಸರಿಸಿ ನಿನ ಗೆಲುವು

ಜಗ್ಗುತಲಿರೆ ಅಂಬರ ವಸ್ತ್ರ

ವ್ಯೋಮಕಾಯ ದೂರ ಹೆಚ್ಚಿದಂತರ ! ||

ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿರಿದಾಗೆ ಜಗ್ಗಿ

ನಿನ್ನಂತರಾಳ ಕೈಗೆಟುಕದ ಮಗ್ಗಿ

ನೇಯ್ದೆಯೆಂತಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಜತೆ

ಊಹಿಸಲಾಗದ ಆಯಾಮ ಸೋತೆ ! ||

ನೀ ದ್ಯೋತಕ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ

ಬೆಳೆವ ಮನಕೆ ನಿನ್ನಂತೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ

ಬೆಳೆದವರಾಗುವ ದೂರದೂರ

ಸಾಂಕೇತಿಸುವ ನಿನ್ನ ಚಾದರ ವಿಸ್ತಾರ ||

ಬೆಳೆಯಲು ನಡೆ ದಿಗಂತದತ್ತ

ಬೆಳೆಸುವ ಕೊಡೆ ಬದುಕಿನ ಪೂರ್ತ

ಏನೊ ಪಡೆಯೆ ಏನೊ ಬಿಡುವೆ

ನಿನ್ನ ದಿಗಂತ ಜತೆ ದಿಗಂತದೊಳಿರುವೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೩೦.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source : internet / social media)