01644. ನೀರ್ನೆಲದೀ ಅಳಲು..


01644. ನೀರ್ನೆಲದೀ ಅಳಲು..

________________________________

ನೋಡತ್ತ, ನೋಡಿತ್ತ, ನೋಡೆತ್ತ ?

ನೋಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ..

ಸಾಗರವೊ ಸಾಗರ ! ನಿಲಿಸಿದೆ

ಗರ ಬಡಿಸಿ ತೋರದೆ ನೆಲೆ ತೀರ || ೦೧ ||

ಏಕಾಂಗಿ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಏಕಾಂತ

ಸುತ್ತುವರೆದ ಜಲರಾಶಿ ಆದ್ಯಂತ

ಮುತ್ತುವ ಪರಿ ಧಾಳಿ ಮೋಡದ ಖುದ್ಧು

ಮಳೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೇರಿಸಿ ನೀರಲೆ ಪಾತಾಳ || ೦೨ ||

ಯಾರುಂಟು? ಯಾರಿಲ್ಲ? ಸುತ್ತೆಲ್ಲ

ಇದ್ದರು ಇರದ ಜೀವರಾಶಿ ಗದ್ದಲ ಸದ್ದು

ಬಂದೆರಗುತ ಕಚ್ಚುತ ಮುಳುಗೇಳಿಸುತ

ನೆಂಟರಿಷ್ಟಸಖ ಬಂಧುಗಳಿದ್ದು ಅವ್ಯಕ್ತ || ೦೩ ||

ಹುಡುಕಲೆಂತವನೊ ಅವಳೊ ಅದು

ಮುಳುಗಲುಸಿರು ಕಟ್ಟಿಸೊ ತಕರಾರು

ಮುಟ್ಟಬಿಡದು ತಲೆಯೆತ್ತಿ ಮೊರೆಯಿತ್ತರು

ಗಗನದ ಬಯಲೆ ಅಡಚಣೆ ಅಡೆತಡೆ ಶೋಧ || ೦೪ ||

ಅಸಹಾಯಕತೆಯೊ ಅರಾಜಕತೆಯೊ

ನಿಂತೊಂದೆ ಜೀವ ಮಿಸುಕಾಡುವ ಪರಿ

ಪರಿಕಿಸಲೊ, ಇರುಕಿಸಲೊ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಲಿ

ನಿರಂತರ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಶೋಧ ನೀರ್ನೆಲದೆ || ೦೫ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೧.೦೩.೨೦೧೮

(Photo source: taken from a FB post of Anvesha Anu – thank you 🙏😊👍)