01665. ಪಸರಿಸೆ ಪದ ಕನ್ನಡದ..


01665. ಪಸರಿಸೆ ಪದ ಕನ್ನಡದ..

_____________________________

ಬಂದುದ ಬರೆದುದೇನೊ ಚಿತ್ತ

ಬರೆಯುತ ಮನದ ಮಾತನು..

ಕವನವೊ ಕಾವ್ಯವೊ ಪದಗಣವೊ

ತುಡಿತಕೊಂದಾಯ್ತು ಹೊರ ಹರಿವು.. || ೦೧ ||

ಯಾರಿಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪರಿಪೂರ್ಣ ?

ಪಾಂಡಿತ್ಯದಂಗಡಿಗ್ಯಾರೊಡೆಯ ?

ಎಲ್ಲರು ಸೇವಕರೆ, ನುಡಿ ನಮನ

ತಟ್ಟಿರೆ ಹೃದಯ ಮುದದೆ ಹೂವು ! || ೦೨ ||

ಬೆನ್ನಟ್ಟಲಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ-ಕಿರೀಟ-ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪ್ರಸವ ಶಿಶು ಭರಿಸಲಷ್ಟೆ ಉದ್ಗಾರ

ಜನಿಸಿದಾಗ ಕೂಸಿಗಿಷ್ಟು ಸಿಂಗರಿಸೆ

ಮುದ್ದಿಸೊ ಮಂದಿ ಶುದ್ಧ ಅಕ್ಕರಾಸ್ತೆ || ೦೩ ||

ಸಹೃದಯರೆ ಹಸಿರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ

ಮೆಚ್ಚದೆ ಚುಚ್ಚೊ ಜ್ಞಾನಿ ವಂದನಾರ್ಹ

‘ನಾನೇನಲ್ಲ’ ಅರಿಸೊ ಗುರುವಿನ ರೀತಿ

ಸಾಮಾನ್ಯನ ಮುಟ್ಟಲಷ್ಟೆ ಕವಿಯ ಕುಸ್ತಿ ! || ೦೪ ||

ಪದವಲ್ಲ ಕಥೆ ಕಾವ್ಯ ಕವನವಲ್ಲ..

ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಏನೊ ಒಂದು ವಿಧ.

ಪಸರಿಸಿರೆ ಸಾಕು ಕನ್ನಡ ಸೊಗಡ

ಸಾಕು ಬಿಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿರ್ಬಂಧ ! || ೦೫ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Picture source : Internet / social media)