00787. ಬಲ್ಬು ರಚನೆ…


00787. ಬಲ್ಬು ರಚನೆ…
____________________________________

ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬಿನ ರಚನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಮಗನಿಗೊಂದು ಕವನ ಕಟ್ಟಿ ವಿವರಿಸ ಹೊರಟಾಗಿನ ಪಾಡು ಇದು. ನಿಮಗೂ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದೀತಾ ನೋಡಿ 😜😊


ಬಲ್ಬು ರಚನೆ ಬಹು ಸರಳ ಮಗನೆ
ಹೊರ ಕಾಣೊ ಕವಚ ಗಾಜಿನ ಮನೆ
ಒಳಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದೆ ನಿರ್ವಾತ ಗಮನೆ
ಆಮ್ಲಜನಕವೆ ಇರದ ವಾತಾವರಣೆ ||

ಹೃದಯ ಭಾಗವೆ ಫಿಲಮೆಂಟು ಕಂದ
ಟಂಗುಸ್ಟನ್ನ ಬಲು ಗಟ್ಟಿ ಲೋಹ ಬಂದ
ಹರಿದರೆ ಕರೆಂಟು ಈ ಫಿಲಮೆಂಟಿಂದ
ಹೊತ್ತಿ ಬೆಳಕು ಶಾಖ ಬರುವ ಅನಂದ ||

ಗಾಜಿನ ಬೊಡ್ಡೆ ಫಿಲಮೆಂಟು ಜೋಡಿಸೆ
ಲೋಹ ಟೊಪ್ಪಿಯ ಕ್ಯಾಪು ಒಂದಾಗಿಸೆ
ಎಳೆದೊಂದು ತಂತಿ ಟೊಪ್ಪಿತಳ ತನಕ
ಮತ್ತೊಂದೆಳೆಯಪ್ಪಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಖ ||

ಫಿಲಮೆಂಟು ಗ್ಲಾಸ್ಬಲ್ಬು ಮೆಟಲ್ಕ್ಯಾಪು
ಕ್ಯಾಪಿನ ಟಿಪ್ಪು ಸೇರೆ ಬಲ್ಬಿನ ಸೂಪು
ನವಮಾದರಿ ಹೊಸ ಫ್ಲೋರೋಸೆಂಟು
ಶಕ್ತಿ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಉಳಿತಾಯ ಗಂಟು ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Picture source: http://images.clipartpanda.com/light-bulbs-4ibd7j5ig.jpeg)