02180. ಗೆಳತಿ ನಿನ್ನ ಮನದಲಿ..


02180. ಗೆಳತಿ ನಿನ್ನ ಮನದಲಿ..

______________________________

ನಿನ್ನ ಮನದ ಕೊಳದಲಿ

ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಮೀನೂ ನಾನು

ತೆಗೆದೆಸೆದೀಯಾ ಹೊರಗೆ ಜೋಪಾನ,

ಅಲ್ಲೆ ಕೊನೆಯುಸಿರು ಎಳೆದೇನು !

ನಿನ್ನ ಮನದಲ್ಲೇನಿದೆ ಎಂದು

ಬಿಡು ನೀನೇನು ಬಲ್ಲೆ, ಮರುಳೆ ?

ಈಜುತಿರುವೆನಲ್ಲೆ ಹಗಲಿರುಳು ಸತತ

ನಾ ತಾನೆ ನಿನ್ನೊಳಗೆಲ್ಲವ ಕಾಣಬಲ್ಲೆ !

ನಿನ್ನ ಚಂಚಲತೆ ಗೊಂದಲವೆಲ್ಲ

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಚಿತ್ರಪಟವೆ ನಿನ್ನಾಣೆ

ಹೇಳದಿದ್ದರು ತಡಕಾಡಿಸೊ ತವಕ

ಕಾಣುತಿರುವೆನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗಣ್ಣೆ !

ನಿಜವೆ ಅರಿತವರಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ

ಅಂತೇ ಅರಿತವರಿಲ್ಲ ಮೀನಿನ ಹೆಜ್ಜೆ

ನಾನೇ ಮೀನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮನದಲ್ಲೀಜೇ

ಅರಿಯದಿಹೆವೇನೆ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರದೆ ಗೋಜೆ !

ಬದುಕುವೆನಲ್ಲೆ ಕುಡಿದು ನಿನ್ನಂತರ್ಜಲವ

ಜೀವಂತಿಕೆಯಲಿಡುತ ನಿನ್ನ ಮನದ ಭಾವ

ಅಲ್ಲಿದ್ದರಿತರೆ ಗೆಳತಿ ನಿನ್ನಾ ಮನೋಭಾವ

ನೆರಳಂತನುಕರಿಸೆ ಸುಲಭ ನೀಡುತ್ತ ಮುದವ !

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Picture credit : Yamunab Bsy)