01625. ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ..


01625. ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ..

______________________

ಮೊಗವೆತ್ತಿ ಮುಗಿಲತ್ತ

ನೋಡಿದೆಯೇನೊ ಚಿತ್ತ

ಗಗನದಲೂ ಹಗಲಿಲ್ಲ

ಇರುಳಿನದೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ||

ತಾರೆಗಳೆಷ್ಟೊ ಅನಂತ

ಆಕಾಶಕಾಯದ ಗ್ರಂಥ

ದಿಟ್ಟಿಸುತಲಿವೆ ಅವಳತ್ತ

ಏನೀ ಸೃಷ್ಟಿಚಿತ್ತದಿಂಗಿತ ? ||

ನಡೆದಲ್ಲೇನೊ ಸಂವಹನ

ನಡೆದಿಹುದೇನು ಗುಣಗಾನ ?

ಮೊರೆಯಿಕ್ಕಿದೆಯೆ ಆರ್ತತೆ

ಅನಂತಕದೇನೊ ಕೋರುತೆ ? ||

ಕೊಟ್ಟಿಹಳೇನೊ ಮುತ್ತಂತೆ

ಪಡೆದು ನೀಳ ಕೇಶದ ಕಂತೆ

ನಿಗೂಢವನೆ ಹೆಣೆದವರಿಬ್ಬರು

ಗುಪ್ತಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿಹರು ! ||

ಸೃಷ್ಟಿಚಿತ್ತ ಸೌಂದರ್ಯ ಮೂರ್ತ

ಸಾಲದೆನ್ನೊ ಅಹವಾಲನಿಡುತ್ತ

ಕೇಳಿಹಳೇನೊ ಚಿತ್ತದ ಚಿತ್ತವನೆ

ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕೀತೇನು? ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Nagesha Mn)

(Picture source : Internet / social media – received via FB friends – thank you 🙏😊👍)