01708. ಯಾವಳಿವಳು ?


01708. ಯಾವಳಿವಳು ?

________________________

ಯಾವಳಿವಳು ಕಾಡುವಳು

ಎಡಬಿಡದೆ ಹಗಲಿರುಳು

ಚಿತ್ತಕೆ ಹಾಕಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಧಾಳಿ

ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂತ ಕಾಳಿ ||

ಕೂತೆಡೆ ನಿಂತೆಡೆ ಇರಬಿಡಳು

ತಟ್ಟನುದಿಸಿ ತಲೆ ಕುಕ್ಕುವಳು

ಲಕ್ಷಿಸದವಳ ಕಡೆಗಣಿಸೆ ಜತೆ

ಜಾರಿಬಿಡುವಳು ಮುನಿದವಳಂತೆ ||

ಅಲಕ್ಷ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಹಿಸಳಲ್ಲ

ತೆತ್ತರೆ ಗಮನ ಕೈ ಬಿಡಳಲ್ಲ

ಸರಸ ವಿರಸ ಕುಣಿದಾಡಿ ಪದ

ಮೂಡಿಬಂದ ಸಾಲಿನ ಮೋದ ||

ಹೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಸಕೆ ಕರೆ

ಅವಳಾ ಅಣತಿಯಂತೆ ಸೇರೆ

ನಿಂತ ನಿಲುಕಲ್ಲೆ ಪ್ರಸವ ಬೇನೆ

ಪುಂಖಾನುಪುಂಖ ಕಾವ್ಯ ತಾನೆ ||

ಅಹುದವಳೆ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ

ಕಾವ್ಯರಾಣಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ತರುಣಿ

ಅವಿರತ ಜತೆಗಿದ್ದು ಕಾಡುವ ಚಟ

ಕಾಡಿ ಜಗಳಾಡಿದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕವಿತ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೧.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source : internet / social media)