00649. ಸೆಲ್ಪೀಪುರಾಣಾ !


00649. ಸೆಲ್ಪೀಪುರಾಣಾ !
________________________

  

(Picture source: https://www.hastac.org/blogs/lstrombergsson/2015/11/03/vandyvienna2015-using-instagram-selfie-critical-lens-and-identity)

ಹೋದ್ಯಾ ಪುಟ್ಟಾ ? ಬಂದ್ಯಾ ಪುಟ್ಟ ?
ಮೇಲ್ಹತ್ತಿದ್ರೇನು ನಮ್ಮನೇದೆ ಅಟ್ಟ
ಹಂಗೆ ತೆಗ್ದೆ ತಾನೇ ಸೆಲ್ಪೀ ಮೊಬೈಲು ?
ಬೆಳಗಿನ್ಹೊತ್ತಲಿ ಕೂತ್ ಕೆರೆ ಗದ್ದೇ ಬಯಲು !

ರೀಲ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ
ಸರಿ ಕ್ಯಾಮರ ಇದೆಯಾ ಕೇರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ
ಆರ್ಕಾಸಿನ ಮೊಬೈಲ್ಗೂ ಕ್ಯಾಮರ ಕಣ್ಣು
ತಗಿ ಕೂತ್ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕಡೆ ವಯ್ಯಾರದ ಹೆಣ್ಣು !

ತೆಗೆದಿದ್ ಗಳಿಗೆಲೆ ಅಪ್ಲೋಡು ಜಗಕೆಲ್ಲ
ಲೈಕು ಕಾಮೆಂಟು ಹಿಂಡಿಂಡೆ ಬಂದ್ವಲ್ಲ
ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಲೈಕು ಮುಖ ನೋಡ್ದೆಲೆ ಹಾಕು
ಬಾಣಲೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬ್ಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು !

ಗುಂಪ್ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರೋ ಸಮೂಹ ಸನ್ನಿ
ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ ಸೆಲ್ಪಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ನನ್ನೀ
ಬದುಕೋದೇ ಸ್ಟೈಲು ಸೆಲ್ಪೀ ತರ ಡೌಲು
ಇರಲಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿ ಮೇಲ್ ಕಾಲು !

ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲು ಫೋಟೊ ಪ್ರೈವೇಟಾಗಿಟ್ಟಿರು
ಸಿಕ್ಸಿಕ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಬಾರ್ದು ಮ್ಯಾಟರು
ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೊ ಮಂದಿ ಕೈಗ್ಹಾಕದೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ
ಸೆಲ್ಪಿ ತೊಗೊ ಸೇಫಾಗಿ ಕತ್ತಿಗ್ ಬರ್ದಂಗೆ !

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು