01582. ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಾಗ..


01582. ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಾಗ..

___________________________

ಖಗ್ರಾಸ ಗ್ರಹಣ

ಸುಗ್ರಾಸ ಭೋಜನ

ಮಾಡಿರಣ್ಣ ಕಣ್ಣಲೆ

ಬಾಯಿಗಿಟ್ಟು ಬೀಗ ||

ಚಂದ್ರ ನೀಲಿ ಚಿತ್ರ

ಕೆಂಪಾಗುತ ಅರುಣ

ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅವತಾರ

ಅಪರೂಪ ಸಂಭ್ರಮ ||

ಗ್ರಹಣಕೆ ಗ್ರಹಣ

ಹಿಡಿಸುವ ಸಂಭ್ರಮ

ನೋಡಬಹುದು ಬಾರದು

ಗದ್ದಲ ಗೊಂದಲ ಗೌಣ ||

ಅತಿಶಯದ ನೋಟ

ಶತಶತಮಾನದಂತರ

ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಮರುಳೆ

ಮಾಧ್ಯಮದೆ ಪುನರಾವರ್ತ ||

ನೋಡುತಲೆ ಗ್ರಹಣ

ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನ ಸಂವಾದ

ಮೌಢ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚದೆ

ಸುಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಲಾಗದೆ ಸೊಗಡ? ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೩೧.೦೧.೨೦೧೮

(Photo credit: Nagaraj Subba Rao – thanks a lot Nagaraj 👍👌🙏😊)