01647. ಘಜಲ್(ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ..)


01647. ಘಜಲ್(ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ..)

________________________________________________

ಪ್ರೇಮದ ಬಟ್ಟಲು ಬರಿದಾಗಿದೆ ಸಖಿ ನೀ ತುಂಬಿಕೊ ಬಾ.. ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ

ಬರಿದಾಗಿಸದಿರು ಮನಸೆಂತು ಬರಿದಾದೀತು ಸುಲಭ..? ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ ||

ಮದಿರೆಯಲ್ಲ ಮದಿರೆ ಮತ್ತೇರಿಸದಲ್ಲ ಅಪಶಕುನವೆ

ನೀ ಬಂದೊರಗಿದ ಗಳಿಗೆ ಮದಿರೆಗು ಮತ್ತು ಕೊಡು ಸೌರಭ.. ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ ||

ಬಟ್ಟಲ ತುಂಬಿದ ದ್ರವ ದ್ರವಿಸಿದೆ ಎದೆಯ ಗುಡಿಯಲಿ ಬೆಂಕಿ

ಕನ್ನಡಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ ನಿನ್ನದೆ ಮೊಗವ ಹುಸಿ ಬಿಂಬಕು ಹಬ್ಬ .. ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ ||

ನೆನಪುಗಳ ರಾಶಿ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಮನ ಖಾಲಿ ಚಿಟ್ಟೆ

ಬರಿ ಸದ್ದಾಗುತ ತಿರುಳಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಗಾಳಿಗಿಟ್ಟ ಡಬ್ಬ.. ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ ||

ಮರೆಯಲೆಂದೆ ಕುಡಿದ ಮದಿರೆ ನನಗೆ ಹಿಡಿಸಿತೆ ಮರುಳು

ಕಂಗೆಟ್ಟ ಗುಬ್ಬಿ ಖಾಲಿ ಬಟ್ಟಲಲು ಹುಡುಕಿ ನಿನ್ನದೆ ಹೊಲಬ.. ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೧.೦೩.೨೦೧೮

(Last Picture source : Internet / social media)

Advertisements