01649. ಘಜಲ್ (ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ?)


01649. ಘಜಲ್ (ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ?)

______________________________________

ಪಡಖಾನೆ ಬೀದಿ ತುಂಬಾ ಕುಡುಕರದೇ ಕಾಟ..

ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ?

ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಮಧ್ಯೆ ಸರಿ ನಡಿಗೆಯೆ ತೂರಾಟ..

ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ? ||

ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪದೆಲೆ ಹೊತ್ತು ಮೀರದ ಹಾಗೆ

ಸೇರಲೆಂತೆ ನಿನ್ನ ತಡವರಿಸೊ ಕಾಲ ಚೆಲ್ಲಾಟ..

ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ? ||

ಹೇಗೆ ಹುಡುಕಲೆ ಮಬ್ಬು ಕತ್ತಲಲಿ ನಿನ್ನಯ ಮಹಲು

ಮದಿರೆ ಮತ್ತಲಿ ಮಂಕು ದೀಪಕು ಅಮಲು ಪರದಾಟ..

ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ? ||

ದಾರಿ ಕೊಡದು ಹಾಳು ಮಳೆ ಕೆಸರ ರಾಡಿ ಕೊಚ್ಚೆ

ರಚ್ಚೆ ಮನದುಪಶಮನಕೆ ನಿನ್ನ ತುಟಿ ಮದ್ದೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ..

ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ? ||

ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ಬೆಚ್ಚನೆ ಮಡಿಲು ಮಳೆಯಾಗುವಾಸೆ

ಗುಬ್ಬಿ ಗೂಡಿಗೆ ಕಾತರಿಸಿ ಬೆರೆಸೆ ಉಸಿರಾಟ..

ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ? ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೪.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source : Internet / social media)

Advertisements

01648. ಘಜಲ್


01648. ಘಜಲ್

_______________________

ನಿನ್ನ ನೆನಪ ಮದಿರೆ ಕುಡಿದೆ..

ಬರಲೆಂತು ಹೇಳೆ ನಿದಿರೆ?

ನಶೆ ಕಾಡಿ ನಿದಿರೆ ಕದ್ದಿದೆ..

ಬರಲೆಂತು ಹೇಳೆ ನಿದಿರೆ? ||

ನೆನಪಿರದ ಹೊತ್ತು ಕಣ್ಣ ನಶೆ

ಕೊಲ್ಲುವ ಮತ್ತಲ್ಲೆ ಇತ್ತು ಕುಡಿದೆ..

ಬರಲೆಂತು ಹೇಳೆ ನಿದಿರೆ? ||

ನಿದಿರೆ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಲೆಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು

ಕನಸಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೆ ಹೀರಿದ್ದೆ..

ಬರಲೆಂತು ಹೇಳೆ ನಿದಿರೆ? ||

ಸಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವೆಯೆಂದು ಬಿಡದೆಲೆ

ನಿನ್ನ ಜಾಡಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೆ..

ಬರಲೆಂತು ಹೇಳೆ ನಿದಿರೆ? ||

ಗುಬ್ಬಿ ಎಂತೊ ಸೇರಿ ಪಡಖಾನೆ

ನಿನ್ನ ನೆನೆದು ಮದಿರೆ ಕುಡಿದೆ..

ಬರಲೆಂತು ಹೇಳೆ ನಿದಿರೆ? ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೩.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source : Internet / social media – received via FB friends – thank you 🙏😊👍)